Menu

Moduly kurzu Projektovým manažérom za 3 dni 7/22

1) Online seminár: streda, 20. 7. 2022
Úvod do projektového manažmentu
 • vymedzenie a štandardy projektového manažmentu
 • základné atribúty a životný cyklus projektu
 • neznámejšie štandardy (PMI, IPMA, Prince2)
Predprojektová fáza/Príprava projektu
 • inicializácia projektov
 • analýza problému, na ktorý reagujeme
 • vstupy a výstupy predprojektovej fázy
 • stanovenie cieľov projektu, SMART
 • trojimperatív
 • SWOT, PEST (SLEPT) analýza a ich účel
 • zakladacia listina (project charter) a na čo slúži
Analýza zainteresovaných strán
Logický rámec projektu
 • pochopenie funkčnosti logického rámca
Plánovanie projektu
 • vstupy a výstupy fázy plánovania projektu
 • zavádzanie štruktúr v projekte (WBS) – prečo a ako
 • plán projektu (komunikačný, kvalita, dokumentácia) a čo musí byť jeho súčasťou
 • plánovanie času a zdrojov (Gantt chart)
 • kritická cesta, sieťový graf a i.

2) Online seminár: štvrtok, 21. 7. 2022
Projektový tím
 • ľudské zdroje v projektovom riadení
 • výber, zostavenie tímu
 • motivácia
 • komunikácia, kooperácia, kolaborácia v reálnom verzus v online digitálnom prostredí
 • ako je riadenie ľudských zdrojov prepojené s jednotlivými fázami projektového riadenia
 • nástroje na online spoluprácu tímu
Realizácia projektu
 • vstupy a výstupy fázy realizácie projektu, čo je obsahom fázy realizácie projektu
 • monitorovanie a kontrola
 • riadenie zmien, odchýlky, monitoring
 • stanovenie a sledovanie rozpočtu
 • komunikácia, komunikačný plán
Význam reportingu vo vzťahu k monitorovaniu a riadeniu projektu

3) Online seminár: piatok, 22. 7. 2022
Riadenie rizík
 • plánovanie riadenia rizík
 • identifikácia, analýza, plánovanie, monitorovanie a kontrola
 • význam riadenia rizík v projekte
 • jednotlivé fázy riadenia rizík
Kompetencie manažéra projektu
 • vedenie porád
 • štýly vedenia
 • komunikačné typy
Fáza uzavretia projektu
 • administratívne ukončenie
 • rozpustenie tímu

Záver – online test – certifikát

Termín vyhotovenia testu, ktorý sa robí online, závisí len na vašich časových možnostiach – môžete tak urobiť kedykoľvek počas desiatich dní od skončenia kurzu.

Hore