Menu

Moduly kurzu Školský kariérový poradca

1) Online seminár: štvrtok, 26. 1. 2023 
Dnešný trh práce a jeho vplyv na rozhodovanie o budúcej profesii
 • Ako sa mení trh práce a aká budúcnosť čaká generáciu dnešných školákov
 • Aký vplyv majú na trh práce zmeny technológií
 • Aké sú trendy v riadení kariéry a ako ich sprostredkovať žiakom 
 • Kde ne/hľadať o trhu práce informácie a prečo 
 • Čo sa počas dvoch generácií zmenilo zo strany firiem pri hľadaní nových zamestnancov
 • Ako zrozumiteľne využiť informácie pri práci so žiakmi

Distančné samoštúdium: 27. 1. – 1. 2. 2023

2) Online seminár: štvrtok, 2. 2. 2023 
Moderná profesijná sebaprezentácia žiaka
 • Spoločné zhrnutie úloh
 • Metóda mapovania kompetencií 
  • tvrdé, mäkké, prenositeľné, #futureskills vs. testovanie
  • dopady a výsledky v náväznosti na rôzne typy súčasných kariérnych ciest
 • Mapovanie silných stránok – vybrané projektívne metódy a práca s myšlienkovými mapami
 • Práca s víziami 
 • Moderné študentské CV ako reflexia kompetencií a vízií
 • Kompetenčné portfóliá – princípy a online nástroje
 • Networking v súčasnom riadení vlastnej kariéry a profesijnej sociálnej siete

Dištančné samoštúdium:
3. 2. – 8. 2. 2023
 • Prípadová štúdia – praktická práca s vybraným žiakom
 • Dodanie 3 reálnych kvalitných študentských CV (anonymizované)

3) Online seminár: štvrtok, 9. 2. 2023 
Kariérové sieťovanie s pedagógmi, rodičmi a inštitúciami
 • Spoločné zhrnutie úloh
 • Kľúčoví aktéri, akcie a informačné zdroje v kariérovom poradenstve v ČR
 • Väzba kariérového poradenstva na tému finančnej gramotnosti (mujzivotposkole.cz)
 • Väzba kariérového poradenstva na predmety IT, cudzie jazyky, češtinu, zemepis, občiansku výchovu
 • Rozšírenie kariérových aktivít v škole o exkurzie, veľtrhy, hostí (rodičia, experti, absolventi, personalisti) a výhody a náročnosť jednotlivých aktivít
 • Nastavenie kariérových workshopov na voľbu SŠ pre rodičov a študentov
 • Vedenie individuálneho poradenského rozhovoru na voľbu školy s rodičmi a študentmi

Záver – online test – certifikát

Termín vyhotovenia testu, ktorý sa robí online, závisí len na vašich časových možnostiach – môžete tak urobiť kedykoľvek počas desiatich dní od skončenia kurzu.

Hore