Všetky vzdelávacie akcie - Seminaria

Menu

Online seminár

Kontrolná a hospitačná činnosť v škole

Ako pripraviť a efektívne viesť kontrolnú a hospitačnú činnosť v praxi.

Kontrolná a hospitačná činnosť je nielen povinnosťou riaditeľa školy vyplývajúca z legislatívy, ale aj dôležitým nástrojom riadenia. Ak nie je robená správne, citlivo a konštruktívne, môže sa zmeniť na neželanú aktivitu. Na webinári si povieme ako si správne nastaviť kontrolnú a hospitačnú činnosť, aby ste zlepšili atmosféru v škole, či vzťahy na pracovisku.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 4. 10. 2022

Viac tu

Online seminár

Ako učiť matematiku na základnej škole pútavo

Gram praxe je viac ako tona teórie. Alebo 30 naj tipov na oživenie hodín matematiky.

Aj tým najskúsenejším pedagógom sa môže stať, že sa do ich hodín začne vkrádať nuda. Niekomu zaspávajú deti na hodinách geometrie, iný učiteľ márne vysvetľuje zlomky. Poďme to spoločne zmeniť. Uvidíte, že učiť matematiku pútavo nemusí byť vôbec náročné.

Miesto: Online

Termín: Streda, 5. 10. 2022

Viac tu

Online seminár

GDPR, autorské práva a podpisy pri zverejňovaní zmlúv  

Získajte odpovede na najčastejšie otázky súvisiace so zverejňovaním zmlúv.

Súčasťou organizácií verejnej správy je riadne zverejňovanie zmlúv prostredníctvom Centrálneho registra zmlúv. Avšak z regúl vyplýva množstvo otázok, ktorú sú nejasné a pri ktorých dochádza k častým omylom. Na webinári sa dozviete ako správne, zákonne a úplne zverejňovať zmluvy s ohľadom na ochranu osobných údajov, autorských práv či právom chránených záujmov.  

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 6. 10. 2022

Viac tu

Online seminár

Pracovné úrazy a choroby z povolania z pohľadu inšpekcie práce

Prehľad o povinnostiach a možnostiach zamestnávateľa pri riešení pracovných úrazov a chorôb z povolania.

Na Slovensku vznikne ročne takmer 8000 registrovaných pracovných úrazov. Akékoľvek opomenutie, či pochybenie na strane zamestnávateľa môže mať vážne dopady. Seminár poskytne ucelený prehľad nielen o povinnostiach a postupoch pri vzniku pracovného úrazu, ale aj o možnostiach v oblasti prevencie pracovnej úrazovosti a vzniku chorôb z povolania.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 6. 10. 2022

Viac tu

Online seminár

Problémy rozpočtových vzťahov subjektov štátnej správy a územnej samosprávy

Špecifiká rozpočtových vzťahov a ich odraz v účtovníctve a účtovnej závierke.

Súčasný systém rozpočtového hospodárenia a účtovníctva verejného sektora sa zmenil, aby zodpovedal zákonným podmienkam v EÚ. Je preto nutné ovládať všetky predpisy a súvislosti s tým spojené. Na webinári si vysvetlíme pravidlá a špecifiká rozpočtových vzťahov a poukážeme na vzájomnú prepojenosť rozpočtovníctva a účtovníctva v súčasných podmienkach a ich odraz v účtovnej závierke.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 11. 10. 2022

Viac tu

Online seminár

Ako pripraviť žiadosti o eurofondy so zameraním na školy

Získajte know-how ako pripraviť kvalitný projekt a aktuálne informácie o novom Programovom období 2021-2027.

Prvé výzvy z operačného programu Slovensko na roky 2021-2027 ešte neboli vyhlásené, ale výzvy pre školy z Plánu obnovy sú už otvorené. Preto je dôležité začať pripravovať kvalitné žiadosti. Ak chcete čerpať finančné prostriedky z eurofondov pre vašu školu a neviete ako na to, tento webinár je práve pre vás. Ponúkame vám aktuálne informácie a skúsená projektová manažérka vám poradí, aby ste uspeli.

Miesto: Online

Termín: Streda, 12. 10. 2022

Viac tu

Online seminár

Ako na výber zamestnancov z pohľadu GDPR

Získavanie, výber a nábor zamestnancov podlieha nielen pravidlám Zákonníka práce, ale aj GDPR. Viete, ktoré to sú?

Výber, nábor, prijímanie zamestnancov nevyhnutne zahŕňa dodržanie pravidiel, pretože sa pracuje s osobnými údajmi uchádzačov. Okrem zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce, postupy personalistov podliehajú aj pravidlám GDPR pri tomto procese. Na modelových príkladoch si ukážeme, čo je potrebné dodržiavať a vysvetlíme ako túto agendu vo svojich vnútorných procesov právne ošetriť

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 13. 10. 2022

Viac tu

Online seminár

Ako formatívne hodnotiť pri frontálnom vyučovaní

Formatívne hodnotenie ako príležitosť k žiackemu aj učiteľskému rozvoju.

Jednou z najčastejších foriem vyučovania je frontálna výučba. Je to skvelý spôsob, ako učiť, ale nie vždy sa nám darí zapojiť do nej všetky deti. Aby sme vo frontálne vedenej triede mohli pracovať formatívnym spôsobom, potrebujeme aktivizovať všetky deti v triede a mať k dispozícii dôkazy o ich učení. Predstavíme vám konkrétne techniky a postupy, ako formatívne hodnotiť pri frontálnom vyučovaní.

Miesto: Online

Termín: 18. 10. 2022 - 20. 10. 2022

Viac tu

Online seminár

Ako sa vyhnúť chybám pri zverejňovaní zmlúv

Zverejňujte zmluvy správne, bez chýb a vyhnite sa zbytočným komplikáciám.

Zákonná povinnosť zverejňovania zmlúv v Centrálnom registri zmlúv môže na prvý pohľad pôsobiť jednoducho, no zahŕňa v sebe viacero úskalí. Tie môžu pri nesprávnom postupe spôsobiť nemalé problémy. Zistite s nami, aké sú najčastejšie chyby pri zverejňovaní zmlúv a aké riziká so sebou prinášajú. Na seminári sa dozviete ako sa im jednoducho vyhnúť. Zverejňujte zmluvy správne a bez sankcií.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 18. 10. 2022

Viac tu

Online seminár

Pracovný čas a evidencia dochádzky v škole

Sprievodca nastavenia pracovného času v školstve u pedagogických a nepedagogických zamestnancov.

Riadenie pracovného času zamestnancov v školstve má svoje špecifiká definované legislatívou a tiež kultúrou, ktorá v školstve prevláda. Je potrebné rešpektovať legislatívne požiadavky a zároveň zohľadniť praktické dôsledky na chod školy. Navyše, evidencia pracovného času sa líši u pedagogických a nepedagogických pracovníkov. Na webinári vám ponúkneme odporúčania a množstvo príkladov z praxe.

Miesto: Online

Termín: Streda, 19. 10. 2022

Viac tu

Online seminár

Spracovanie a úprava digitálnej fotografie pre potreby škôl

Ako na digitálne fotografie, aby zatraktívnili výučbu aj pre náročnú generáciu vašich žiakov a študentov.

Generácia dnešných žiakov je zvyknutá na vizuálne prvky a zaradenie fotodokumentácie do výučby ju môže veľmi zatraktívniť. Najväčším úskalím, s ktorým si ako fotograf musíte poradiť, je rýchlo a efektívne vybrať tú najlepšiu fotografiu, upraviť ju a zdieľať s ostatnými. V rámci seminára s využitím nástroja Zoner Photo Studio zistíte, ako si urobiť poriadok v získaných dátach a ako fotografiu upraviť do moderného a jedinečného vzhľadu. Dozviete sa, ako fotografie prezentovať a pohodlne zdieľať.

Miesto: Online

Termín: Streda, 19. 10. 2022

Viac tu

Online seminár

Ako riešiť problémové dieťa v školskej družine

Prevencia a riešenie rizikového správania v školskej družine na úrovni školy i rodiny.

Prevencia rizikového správania žiakov v školskej družine je neoddeliteľnou súčasťou "Stratégie prevencie v škole" a "Minimálnych preventívnych programov". Na seminári si osvojíte rad poznatkov v oblasti primárnej prevencie a rizikového správania žiakov, ktoré následne budete schopní aplikovať vo svojej pedagogickej praxi pri budovaní bezpečnej klímy v školskej družine, riešení prejavov rizikového správania a spolupráce v rámci školy a s rodičmi.

Miesto: Online

Termín: Streda, 19. 10. 2022

Viac tu

Online kurz

IT zabezpečenie prevádzky modernej školy

Ako maximalizovať bezpečie pedagógov, žiakov a ďalších zamestnancov v online svete školy.

Dnešná škola aj samotná výučba sú pretkané množstvom digitálnych pomôcok, aplikácií a účtov. Zaistiť informačnú bezpečnosť a ochranu súkromia všetkých užívateľov je veľkou výzvou, hackerské útoky na školské siete nie sú ojedinelé. V rámci kurzu zistíte, ako rozoznávať najčastejšie hackerské aktivity, ako sa im preventívne brániť a zabezpečiť svoje účty a údaje. Získate aj rad odporúčaní pre bezpečnú prácu s internetovými informáciami a pre ochranu súkromia užívateľov školskej siete.

Miesto: Online

Termín: 24. 10. 2022 - 7. 11. 2022

Viac tu

Online seminár

Konverzia dokumentov a kvalifikovaný elektronický podpis

Ako na zaručenú konverziu v digitálnom priestore prakticky a zákonne.

Súčasná situácia núti všetky organizácie bezpečne využívať elektronickú správu dokumentov. Základom je znalosť, ako prevádzať dokumenty do elektronických formátov tak, aby vždy zodpovedali legislatívnym požiadavkám. Prevedieme vás problematikou zaručenej konverzie dokumentov, aby ste vedeli, ako ho správne, zákonne a prakticky používať.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 25. 10. 2022

Viac tu

Online seminár

Ako komunikovať s rodičmi žiakov

Vyhnite sa problémom s rodičmi vďaka dobre zvolenej komunikácii.

Komunikácii s rodičmi sa žiadna škola nevyhne. Učiteľom zaberá nemálo času a býva zdrojom rôznych nedorozumení. Očakávania a požiadavky rodičov sa menia, no nie všetky školy si ich uvedomujú a dokážu na ne reagovať. Na webinári sa dozviete o hlavných príčinách nezhôd medzi rodičmi a školou. Poradíme vám, čo robiť a ako komunikovať, aby ku konfliktom nedochádzalo.

Miesto: Online

Termín: Streda, 26. 10. 2022

Viac tu

Online seminár

Novela Zákonníka práce od 1. 10. 2022

Nové povinnosti zamestnávateľov po účinnosti novely Zákonníka práce.

Novela Zákonníka práce je účinná už od 1.10.2022. Zmena nastala pod vplyvom transpozície dvoch smerníc EÚ a prináša zamestnávateľom nové povinnosti. Viete, čo vás čaká a ako tieto zmeny ovplyvnia zakladanie pracovného pomeru, či pracovné podmienky zamestnancov? Na webinári vás oboznámime so všetkými zmenami, na ktoré je nutné byť pripravený.

Miesto: Online

Termín: Streda, 26. 10. 2022

Viac tu

Online seminár

Ochrana osobných údajov vo verejnom sektore prakticky

Praktické odporúčania, čo môžete spraviť, aby ste bezpečne chránili osobné údaje vo vašej organizácii.

Oblasť ochrany osobných údajov obsahuje množstvo povinností, ktoré je potrebné splniť. Často sa stáva, že hoci má subjekt spracovanú dokumentáciu, osobné údaje nie sú v praxi chránené. Rada zamestnancov verejného sektora obvykle ani nemá prehľad, čo ochrana osobných údajov v skutočnosti znamená. Na webinári sa preto zameriame na praktické informácie, aby ste túto problematiku bezpečne vyriešili.

Miesto: Online

Termín: Streda, 26. 10. 2022

Viac tu

Online seminár

Cestovné náhrady 2022 s výhľadom na rok 2023

Typické problémy a ich riešenie spojené s vyúčtovaním tuzemských a zahraničných pracovných ciest zamestnancov.

Pracovné cesty zamestnancov sú náročné na správne posúdenie a vyúčtovanie všetkých dokladov, ktoré na pracovnej ceste vznikli. Viete, aké zákony sa na vás vzťahujú a ako správne postupovať pri ich vyúčtovaní? Na webinári vám poradí skúsená odborníčka v tejto oblasti, ako na problémy v praxi

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 27. 10. 2022

Viac tu

Online seminár

Autoevalvácia školy – praktické postupy

Ako zaviesť funkčné interné hodnotenie kvality školy.

Štátna školská inšpekcia aktuálne zaradila medzi hodnotiace kritériá aj to, či škola realizuje sebahodnotiace procesy. Pokiaľ sú tieto procesy len formálne a neodborné, môžu mať negatívny dopad na klímu školy a jej obraz na verejnosti. Autoevalvácia má za úlohu primárne zlepšovať kvalitu školy pomocou efektívnych metód a nástrojov. Na webinári vám ukážeme, ako ju prakticky zvládnuť krok za krokom.

Miesto: Online

Termín: Streda, 2. 11. 2022

Viac tu

Online seminár

Povinná dokumentácia na školách

Súhrn požiadaviek na vedenie povinnej školskej dokumentácie a ich aplikácia v praxi.

Každý vedúci pracovník školy má povinnosť zabezpečiť riadne vedenie dokumentácie, ktorá je vymedzené niekoľkými právnymi predpismi. Povinná dokumentácia musí byť zároveň vedená efektívnym spôsobom, aby zabezpečila bežnú činnosť školy a obstála pri kontrole Štátnej školskej inšpekcie. Nekompletné a chybné vedenie povinnej dokumentácie môže mať pre manažment školy nepríjemné dôsledky. Vyvarujte sa preto zbytočných pochybení.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 8. 11. 2022

Viac tu

Hore