Všetky vzdelávacie akcie - Seminaria

Menu

Online kurz

Školský kariérový poradca

Profesionálne kariérové poradenstvo ako plnohodnotná súčasť vzdelávania žiakov už od základnej školy.

Súčasné kariérové poradenstvo je dynamický odbor, ktorý nie je len o vyplňovaní prihlášok na strednú školu. Ciest, ako v škole realizovať témy Osobnostná a sociálna výchova či Človek a svet práce, je mnoho a mali by zahŕňať prácu s reflexiou žiakov samotných a schopnosť orientácie vo svete práce. Na kurze si ukážeme, ako na to, a to formou skupinovou aj individuálnou, za pomoci školského kariérového poradcu aj ďalších členov pedagogického zboru vrátane zapojenia rodičov a externých odborníkov.

Miesto: Online

Termín: 26. 1. 2023 - 9. 2. 2023

Viac tu

Online seminár

Objavte čaro kontingenčných tabuliek a grafov

Naučte sa triediť a analyzovať informácie uložené v tabuľkách Excelu efektívne.

Kontingenčné tabuľky a grafy predstavujú jeden z najmocnejších nástrojov na účinnú analýzu a triedenie veľkého množstva dát. Stačí mať k dispozícii jednu alebo viac databázových tabuliek, nastaviť niekoľko parametrov a žasnúť nad výsledkami, ktoré by ste inak získali oveľa zložitejšou cestou. Prehľadne vás zoznámime s možnosťami týchto excelových funkcií.

Miesto: Online

Termín: Streda, 8. 2. 2023

Viac tu

Online seminár

Ako učiť informatiku na ZŠ – rady a tipy

Praktické skúsenosti s novým poňatím výučby informatiky na základných školách.

Zmeny RVP sa zásadným spôsobom premietli do výučby informatiky na základných školách. Zmyslom tzv. Novej informatiky je predovšetkým rozvoj informatického myslenia, teda vyhľadávanie informácií, ich triedenie a vyhodnocovanie. Ako tieto ciele previesť do praxe? Na seminári ukážeme, ktoré pomôcky sa osvedčili a ktoré nie a ako prepájať informatiku s ďalšími predmetmi.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 9. 2. 2023

Viac tu

Online seminár

Výberové konanie na funkciu riaditeľa školy

Ako realizovať výberové konanie v súlade s rôznymi predpismi a požiadavkami.

Výberové konanie na funkciu riaditeľa školy sa riadni mnohými pravidlami, ktoré potrebujú ovládať všetci, ktorí sa na tomto procese podieľajú. V tomto smere sú stanovené povinnosti a právomoci zriaďovateľa, uchádzačov, výberovej komisie –  rady školy. Predstavíme vám, čo by ste mali vedieť od vyhlásenia výberového konania, cez jeho priebeh, až po akt vymenovania úspešného uchádzača do funkcie.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 9. 2. 2023

Viac tu

Online seminár

Digitalizácia účtovníctva v teórii a v praxi

Ako presunúť účtovníctvo do digitálnej podoby a príklady digitalizácie v praxi.

Novela zákona o účtovníctve prináša nové prvky pre spracovanie dokladov do účtovníctva s podporou digitalizácie a automatizácie účtovných procesov. Stanovuje základné princípy pre zavedenie online účtovnej kancelárie, ale tiež požiadavky pre transformáciu účtovných záznamov z listinnej podoby do elektronickej podoby, vrátane archívu. Na webinári vám poradíme ako celý proces digitalizácie zvládnuť.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 14. 2. 2023

Viac tu

Online seminár

Materiálno-spotrebné normy v praxi

Ako na metodiku k materiálno-spotrebným normám pre školské jedálne v praxi.

Od 1. januára 2023 sú zvýšené príspevky na potraviny na prípravu teplého jedla pre deti v školských jedálňach. Bude možné tento príspevok efektívne využiť? Metodika materiálno–spotrebných noriem vie poslúžiť ako vhodný nástroj pri tvorbe jedálneho lístka. Na webinári vám poradíme, ako na to v praxi.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 16. 2. 2023

Viac tu

Online seminár

Ako zaraďovať zamestnancov škôl do platových tried

Sprievodca zaraďovania pedagogických a odborných zamestnancov do platových tried.

Kľúčovým prvkom pri nástupe pedagogického alebo odborného zamestnanca do zamestnania je jeho správne zaradenie do platovej triedy. To býva častým problémom na školách, kde je to zložitejšia a rozsiahlejšia problematika, než sa na prvý pohľad javí. Na webinári vám ponúkneme odporúčania, predstavíme legislatívne kritéria a množstvo príkladov z praxe.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 21. 2. 2023

Viac tu

Online seminár

Ako komunikovať s rodičmi žiakov ohrozených školským neúspechom

Pravidlá komunikácie a spolupráce s rodičmi žiakov ohrozených neúspechom.

Komunikácia so zákonným zástupcom je samozrejmou, avšak náročnou súčasťou práce pedagóga. V prípade žiakov ohrozených školským neúspechom je obzvlášť dôležité zvoliť správnu stratégiu komunikácie a spolupráce školy a rodičov. Len tak je možné odhaliť príčiny zlyhávania dieťaťa a úspešne ich riešiť. Seminár vám poskytne odporúčania založené na dlhoročnej pedagogickej praxi lektorky.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 28. 2. 2023

Viac tu

Online seminár

Ako účtovať a vykazovať dotácie vo verejnom sektore

Účtovné a daňové náležitosti čerpania a poskytovania dotácií v organizáciách verejného sektora.

Ako organizácia verejného sektora ste príjemcom rôznych typov dotačnej podpory, aktuálne vrátane nových dotácií z programového obdobia 2021 – 2027. Pre ich správne zaúčtovanie potrebujete poznať rozpočtové pravidlá, účtovné a daňové predpisy, legislatívu súvisiacu so zverejňovaním dotácií a mnoho ďalších zákonov a predpisov. Seminár prehľadne zhrnie všetky účtovné a daňové súvislosti spojené s čerpaním dotácií.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 28. 2. 2023

Viac tu

Online seminár

Príprava žiadosti o eurofondy – prehľadne a ucelene

Ako napísať kvalitný projekt na čerpanie eurofondov v novom Programovom období (2021 – 2027).

Slovensko má k dispozícii dostatočný objem európskych štrukturálnych a investičných fondov, avšak má problém s ich čerpaním. Flexibilnejšia administratíva a kvalitnejšie projekty by pomohli tento problém riešiť. Príprava kvalitných projektov je vo vašich rukách. Na webinári vás oboznámime s dôležitými postupmi pri príprave projektu pre získanie dotácie z eurofondov v novom programovom období.

Miesto: Online

Termín: Streda, 1. 3. 2023

Viac tu

Online seminár

Google Analytics 4 – webová analytika po novom od 1. 7. 2023

Pripravte sa na revolúciu vo webovej analytike, ktorú prináša Google Analytics 4.

Koniec súčasnej verzie Google Analytics sa blíži. Už od 1. júla 2023 budú dáta o návštevách prúdiť iba do novej verzie s názvom Google Analytics 4, ktorá je výrazne odlišná. Ukážeme, ako využiť potenciál GA4 a prepojiť ho s ďalšími webovými analytickými nástrojmi pre lepšie pochopenie potrieb zákazníkov. Poskytneme dostatočný priestor na diskusiu a vaše otázky, všetko doplníme aj mnohými návodnými príkladmi.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 2. 3. 2023

Viac tu

Online seminár

Ako učiť matematiku na základnej škole pútavo

Gram praxe je viac než tona teórie. Alebo 30 naj tipov na oživenie hodín matematiky.

Aj tým najskúsenejším pedagógom sa môže stať, že sa do ich hodín začne vkrádať nuda. Niekomu deti zaspávajú na lekciách geometrie, iný učiteľ márne vysvetľuje zlomky. Poďme to spoločne zmeniť. Uvidíte, že učiť matematiku nemusí byť vôbec náročné.

Miesto: Online

Termín: 7. 3. 2023 - 8. 3. 2023

Viac tu

Online seminár

Správa registratúry v školách – archivovanie záznamov

Ako si urobiť poriadok v dokumentoch a splniť všetky zákonné povinnosti.

Práca s dokumentmi je najmenej obľúbenou, ale nevyhnutnou súčasťou každodenného života školy. Pritom musí vo všetkých fázach prebiehať v súlade s archívnou legislatívou aj s nariadením GDPR. Ukážeme vám, ako obeh dokumentov prispôsobiť prevádzkovým podmienkam školy tak, aby bol efektívny a zaberal čo najmenej času.

Miesto: Online

Termín: Streda, 8. 3. 2023

Viac tu

Online seminár

Drogy v škole

Aktuálne „trendy“ drogových závislostí, ako ich identifikovať a riešiť v školskom prostredí.

Drogové závislosti sú u mladistvých dlhodobo aktuálnym a vysoko nebezpečným javom. Škola je tak často miestom, kde sa závislosti najčastejšie prejavujú a kde je možné závislosti identifikovať. Na seminári sa zorientujete v druhoch drogových závislostí a rôznorodosti prejavov aj podľa typu intoxikácie. Zároveň si zhrnieme aj spôsoby komunikácie s intoxikovaným jedincom a možnosti, ako riešiť akútnu situáciu v školskom prostredí.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 14. 3. 2023

Viac tu

Online seminár

Ako pracovať s detským strachom, úzkosťou a depresiou

Detský strach, úzkosť a depresia – ako ich odhaliť a ako s nimi pracovať u žiakov a študentov.

Čoraz častejšie sa pedagógovia stretávajú v praxi s deťmi, ktoré zápasia s intenzívnym strachom a obavami, ktoré narúšajú bežné fungovanie dieťaťa. Posledné udalosti, ako pandémia a vojna na Ukrajine ešte umocnili negatívne emócie u detí a žiakov, ktoré vyžadujú špeciálny prístup pedagóga. Na webinári získate praktické tipy, ako poskytnúť deťom pedagogickú aj psychosociálnu podporu.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 14. 3. 2023

Viac tu

Online seminár

Autoevalvácia školy – praktické postupy

Ako zaviesť funkčné interné hodnotenie kvality školy.

Štátna školská inšpekcia aktuálne zaradila medzi hodnotiace kritériá aj to, či škola realizuje sebahodnotiace procesy. Pokiaľ sú tieto procesy len formálne a neodborné, môžu mať negatívny dopad na klímu školy a jej obraz na verejnosti. Autoevalvácia má za úlohu primárne zlepšovať kvalitu školy pomocou efektívnych metód a nástrojov. Na webinári vám ukážeme, ako ju prakticky zvládnuť krok za krokom.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 16. 3. 2023

Viac tu

Online seminár

Pracovný čas a evidencia dochádzky v škole

Sprievodca nastavenia pracovného času v školstve u pedagogických a nepedagogických zamestnancov.

Riadenie pracovného času zamestnancov v školstve má svoje špecifiká definované legislatívou a tiež kultúrou, ktorá v školstve prevláda. Je potrebné rešpektovať legislatívne požiadavky a zároveň zohľadniť praktické dôsledky na chod školy. Navyše, evidencia pracovného času sa líši u pedagogických a nepedagogických pracovníkov. Na webinári vám ponúkneme odporúčania a množstvo príkladov z praxe.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 21. 3. 2023

Viac tu

Online seminár

Ako využiť mediáciu na riešenie konfliktov v školách

Získajte návody, ako úspešne riešiť konflikty v škole pomocou mediácie a mediačných techník.

Riešite konflikty s rodičmi a študentmi alebo spory medzi žiakmi, či dokonca nezhody v pedagogickom zbore? Školské prostredie je pre všetkých zúčastnených náročné, aj preto sú tu konfliktné situácie na dennom poriadku. Rozvoju konfliktu je možné efektívne a účinne predchádzať pomocou osvedčených metód mediácie. Praktickým spôsobom vám tieto metódy predstavíme a na konkrétnych príkladoch ukážeme ich využitie pri riešení konfliktných situácií.

Miesto: Online

Termín: Streda, 29. 3. 2023

Viac tu

Hore