Všetky vzdelávacie akcie - Seminaria

Menu

Online seminár

GDPR, autorské práva a podpisy pri zverejňovaní zmlúv  

Získajte odpovede na najčastejšie otázky súvisiace so zverejňovaním zmlúv.

Súčasťou organizácií verejnej správy je riadne zverejňovanie zmlúv prostredníctvom Centrálneho registra zmlúv. Avšak z regúl vyplýva množstvo otázok, ktorú sú nejasné a pri ktorých dochádza k častým omylom. Na webinári sa dozviete ako správne, zákonne a úplne zverejňovať zmluvy s ohľadom na ochranu osobných údajov, autorských práv či právom chránených záujmov.  

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 6. 10. 2022

Viac tu

Online seminár

Pracovné úrazy a choroby z povolania z pohľadu inšpekcie práce

Prehľad o povinnostiach a možnostiach zamestnávateľa pri riešení pracovných úrazov a chorôb z povolania.

Na Slovensku vznikne ročne takmer 8000 registrovaných pracovných úrazov. Akékoľvek opomenutie, či pochybenie na strane zamestnávateľa môže mať vážne dopady. Seminár poskytne ucelený prehľad nielen o povinnostiach a postupoch pri vzniku pracovného úrazu, ale aj o možnostiach v oblasti prevencie pracovnej úrazovosti a vzniku chorôb z povolania.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 6. 10. 2022

Viac tu

Online seminár

Problémy rozpočtových vzťahov subjektov štátnej správy a územnej samosprávy

Špecifiká rozpočtových vzťahov a ich odraz v účtovníctve a účtovnej závierke.

Súčasný systém rozpočtového hospodárenia a účtovníctva verejného sektora sa zmenil, aby zodpovedal zákonným podmienkam v EÚ. Je preto nutné ovládať všetky predpisy a súvislosti s tým spojené. Na webinári si vysvetlíme pravidlá a špecifiká rozpočtových vzťahov a poukážeme na vzájomnú prepojenosť rozpočtovníctva a účtovníctva v súčasných podmienkach a ich odraz v účtovnej závierke.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 11. 10. 2022

Viac tu

Online seminár

Ako na výber zamestnancov z pohľadu GDPR

Získavanie, výber a nábor zamestnancov podlieha nielen pravidlám Zákonníka práce, ale aj GDPR. Viete, ktoré to sú?

Výber, nábor, prijímanie zamestnancov nevyhnutne zahŕňa dodržanie pravidiel, pretože sa pracuje s osobnými údajmi uchádzačov. Okrem zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce, postupy personalistov podliehajú aj pravidlám GDPR pri tomto procese. Na modelových príkladoch si ukážeme, čo je potrebné dodržiavať a vysvetlíme ako túto agendu vo svojich vnútorných procesov právne ošetriť

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 13. 10. 2022

Viac tu

Online seminár

Ako sa vyhnúť chybám pri zverejňovaní zmlúv

Zverejňujte zmluvy správne, bez chýb a vyhnite sa zbytočným komplikáciám.

Zákonná povinnosť zverejňovania zmlúv v Centrálnom registri zmlúv môže na prvý pohľad pôsobiť jednoducho, no zahŕňa v sebe viacero úskalí. Tie môžu pri nesprávnom postupe spôsobiť nemalé problémy. Zistite s nami, aké sú najčastejšie chyby pri zverejňovaní zmlúv a aké riziká so sebou prinášajú. Na seminári sa dozviete ako sa im jednoducho vyhnúť. Zverejňujte zmluvy správne a bez sankcií.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 18. 10. 2022

Viac tu

Online seminár

Ako hľadať zamestnancov na sociálnych sieťach

Efektívne hľadanie nových zamestnancov prostredníctvom sietí Facebook a LinkedIn.

Sociálne siete sú dnes samozrejmou súčasťou života ľudí bez ohľadu na ich kvalifikáciu, profesiu, osobné záujmy či spoločenské postavenie. To z nich robí ideálny priestor na hľadanie a oslovovanie nových zamestnancov. Poradíme vám, aké sociálne médiá sú pre recruitment najvhodnejšie a ako ich používať, aby ste oslovili a získali kandidátov, ktorých nutne potrebujete.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 18. 10. 2022

Viac tu

Online seminár

Konverzia dokumentov a kvalifikovaný elektronický podpis

Ako na zaručenú konverziu v digitálnom priestore prakticky a zákonne.

Súčasná situácia núti všetky organizácie bezpečne využívať elektronickú správu dokumentov. Základom je znalosť, ako prevádzať dokumenty do elektronických formátov tak, aby vždy zodpovedali legislatívnym požiadavkám. Prevedieme vás problematikou zaručenej konverzie dokumentov, aby ste vedeli, ako ho správne, zákonne a prakticky používať.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 25. 10. 2022

Viac tu

Online seminár

Novela Zákonníka práce od 1. 10. 2022

Nové povinnosti zamestnávateľov po účinnosti novely Zákonníka práce.

Novela Zákonníka práce je účinná už od 1.10.2022. Zmena nastala pod vplyvom transpozície dvoch smerníc EÚ a prináša zamestnávateľom nové povinnosti. Viete, čo vás čaká a ako tieto zmeny ovplyvnia zakladanie pracovného pomeru, či pracovné podmienky zamestnancov? Na webinári vás oboznámime so všetkými zmenami, na ktoré je nutné byť pripravený.

Miesto: Online

Termín: Streda, 26. 10. 2022

Viac tu

Online seminár

Ochrana osobných údajov vo verejnom sektore prakticky

Praktické odporúčania, čo môžete spraviť, aby ste bezpečne chránili osobné údaje vo vašej organizácii.

Oblasť ochrany osobných údajov obsahuje množstvo povinností, ktoré je potrebné splniť. Často sa stáva, že hoci má subjekt spracovanú dokumentáciu, osobné údaje nie sú v praxi chránené. Rada zamestnancov verejného sektora obvykle ani nemá prehľad, čo ochrana osobných údajov v skutočnosti znamená. Na webinári sa preto zameriame na praktické informácie, aby ste túto problematiku bezpečne vyriešili.

Miesto: Online

Termín: Streda, 26. 10. 2022

Viac tu

Online seminár

Cestovné náhrady 2022 s výhľadom na rok 2023

Typické problémy a ich riešenie spojené s vyúčtovaním tuzemských a zahraničných pracovných ciest zamestnancov.

Pracovné cesty zamestnancov sú náročné na správne posúdenie a vyúčtovanie všetkých dokladov, ktoré na pracovnej ceste vznikli. Viete, aké zákony sa na vás vzťahujú a ako správne postupovať pri ich vyúčtovaní? Na webinári vám poradí skúsená odborníčka v tejto oblasti, ako na problémy v praxi

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 27. 10. 2022

Viac tu

Online seminár

Príprava žiadosti o eurofondy – prehľadne a ucelene

Ako napísať kvalitný projekt na čerpanie eurofondov v novom Programovom období (2021-2027).

Slovensko má k dispozícii dostatočný objem európskych štrukturálnych a investičných fondov, avšak má problém s ich čerpaním. Flexibilnejšia administratíva a kvalitnejšie projekty by pomohli tento projekt riešiť. Príprava kvalitných projektov je vo vašich rukách. Na webinári vás oboznámime so základnými postupmi pri príprave projektu, žiadosti o eurofondy, dotácie, či granty.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 3. 11. 2022

Viac tu

Online seminár

Nakladanie s majetkom obce a zákonné limity

Ako nakladať s majetkom obce zákonným, transparentným a zároveň efektívnym spôsobom.

Manažovanie obecného majetku je neraz veľkou výzvou. Spája v sebe potrebu transparentnosti, hospodárnosti, ale aj efektívnosti. Na skĺbenie týchto požiadaviek je potrebné vyznať sa v zákonnej regulácii, aby finálny postup bol nielen zákonný, ale aj viedol k riešeniu celej rady problémov, ktoré riešite v praxi. Ukážeme vám, ako na to.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 8. 11. 2022

Viac tu

Online seminár

Pravidlá vysielania zamestnancov do zahraničia

Cezhraničné poskytovanie služieb v aktuálnej situácii na trhu práce ovplyvnenom legislatívnymi zmenami a prílivom cudzincov.

Transpozícia smerníc EÚ priebežne ovplyvňuje slovenskú legislatívu. Viaceré zmeny, ktoré sa stali účinnými v roku 2022, alebo sa pripravujú, ovplyvnia aj oblasť vysielania zamestnancov. Na webinári pre vás zhrnieme aktuálne požiadavky, ktoré kladie legislatíva na zamestnávateľa pri vysielaní zamestnancov do zahraničia. Tiež si povieme, aké ďalšie súvisiace právne predpisy by ste mali ovládať.

Miesto: Online

Termín: Streda, 9. 11. 2022

Viac tu

Online seminár

Riešenie problémov s cintorínmi v obci

Odpovede na problémy miest a obcí pri prevádzkovaní pohrebiska v praxi.

Jedna vec sú zákonom stanovené kompetencie, ktoré pohrebný zákon ukladá na obce a mestá, druhá je prax. Mnoho obcí a miest zápasí s nedostatkom informácií, pritom sú často uvedení do omylu pohrebnými službami, ktoré sa túto neinformovanosť snažia zneužiť. Na webinári vám ozrejmíme vaše povinnosti a zameriame sa na praktické otázky a problémy z praxe.

Miesto: Online

Termín: Streda, 9. 11. 2022

Viac tu

Hore