Menu

Obchodné podmienky

 • Každá odoslaná objednávka je záväzná. Odoslaním objednávky potvrdzujete správnosť údajov. Ak dôjde z vašej strany k zmene údajov, prosíme o vyrozumenie bez zbytočného odkladu.
 • Cena online vzdelávacej akcie zahŕňa školenie, školiace materiály a certifikát. Cena je uvedená bez dane z pridanej hodnoty a je poskytovaná bez dane z pridanej hodnoty v režime reverse charge.
 • Pri opakovanom nákupe máte ako účastník osobne automaticky nárok na 10 % zákaznícku zľavu. V prípade účasti dvoch alebo viacerých účastníkov z jednej organizácie má každý nárok na 15 % zľavu. V prípade účasti piatich alebo viacerých účastníkov z jednej organizácie, prosíme, kontaktujte náš zákaznícky servis.  Zľavy sa nesčítajú, pridelíme vám najvyššiu možnú zľavu.
 • Účastnícky poplatok hradíte na základe faktúry, ktorú vám zašleme emailom. Pri platbe je potrebné správne uviesť variabilný symbol uvedený na faktúre. 
 • Pri zrušení účasti do jedného týždňa pred dátumom akcie máte nárok na vrátenie 50 % z ceny, v dobe kratšej než 1 týždeň pred konaním akcie vzniká záväzok uhradiť celú čiastku. Neúčasť na akcii takisto nezakladá nárok na vrátenie vstupného. Ak sa nemôžete vzdelávacej akcie zúčastniť, odporúčame vyslať na školenie vášho kolegu, spolupracovníka – teda náhradného účastníka. Účasť nie je viazaná na meno, možno ju teda preniesť na inú osobu.
 • Pri nízkom počte záujemcov alebo v prípade vyššej moci sa akcia neuskutoční. V takomto prípade vám ako účastníkovi ponúkneme náhradný termín alebo vrátenie účastníckeho poplatku v plnej výške.
 • Pri ochorení lektora môže dôjsť k preloženiu akcie na iný termín alebo zaistíme rovnako kvalifikovaného lektora v pôvodne plánovanom termíne. O všetkých prípadných zmenách budete včas informovaní emailom alebo telefonicky.
 • Dokladom o absolvovaní vzdelávacej akcie je certifikát, ktorý vám zašleme elektronickou formou do e-mailu uvedeného v prihláške.
 • V rámci obchodného vzťahu sa zaväzujeme chrániť vaše osobné údaje. Všetky vaše osobné údaje, ktoré od vás obdržíme, budú zhromaždené, uložené a použité v súlade s platnými právnymi predpismi, hlavne v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a zákonom č. 110/2019 Zb. o ochrane osobných údajov. Podrobnosti o zásadách ochrany osobných údajov zákazníkov v spoločnosti Seminaria sú uvedené tu.
 • Tieto obchodné podmienky sa spravujú právnym poriadkom Českej republiky, predovšetkým príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 89/2012 Sb., a to aj v prípade, že objednávateľ je občanom alebo subjektom cudzieho štátu. Všetky prípadné spory budú predmetom súdneho konania na miestne a vecne príslušnom súde Českej republiky.
 • Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, ktorú tvorí vaša objednávka.
 • Každá nová verzia obchodných podmienok je dostupná na webových stránkach spoločnosti Seminaria a je označená dátumom zahájenia platnosti. Objednávky a účasť na vzdelávacích akciách sa vždy riadi aktuálnou verziou obchodných podmienok.

Tieto obchodné podmienky sú platné od 22. mája 2023.

© Seminaria, s.r.o.

Hore