Menu

Ochrana osobných údajov zákazníkov Seminaria

Tieto zásady ochrany osobných údajov stanovujú, akým spôsobom používame a chránime vaše osobné údaje, ktoré nám sú odovzdávané používaním tejto webovej stránky www.seminaria.sk (ďalej len „Webová stránka”).

Správcom osobných údajov je spoločnosť Seminaria, s. r. o., so sídlom Praha 5 – Stodůlky, Symfonická 1425/3, PSČ 158 00, IČO: 26426218, kancelária Radlická 2000/3, 150 00 Praha 5, ČR, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, sp. zn. C 81347 (ďalej ako „Seminaria“). Seminaria sa zaväzuje zabezpečiť bezpečie vašich osobných údajov. Všetky vaše osobné údaje môžu byť použité len v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov. Seminaria je oprávnená tieto zásady ochrany osobných údajov čas od času zmeniť ich aktualizáciou na webovej stránke.

Tým, že nám poskytnete svoje osobné údaje, udeľujete nám svoj súhlas so spracovaním a správou poskytnutých údajov na účely a za podmienok stanovených nižšie. Všetky vaše osobné údaje, ktoré od vás obdržíme, budú zhromaždené, uložené a použité v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z dňa 27. apríla 2016 (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej len „Nariadenie“) a zákonom č. 110/2019 Zb., o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej ako „Zákon“).

Čo zhromažďujeme

Seminaria zhromažďuje a spracováva informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom prístupu a vyplnením objednávkového formulára na webovej stránke www.seminaria.sk, najmä informácie potrebné na vytvorenie a realizáciu vašej objednávky u nás. Tieto osobné údaje zahŕňajú:

 • Meno / Priezvisko
 • Adresa / Korešpondenčná adresa
 • Emailová adresa
 • Mobilné telefónne číslo / Pracovné telefónne číslo
 • Ďalšie informácie týkajúce sa vašej identifikácie
 • Heslo pre prístup do zákazníckeho účtu (v prípade vašej registrácie)
 • História vašich objednávok
 • Ďalšie informácie, ktoré nám dobrovoľne poskytnete v poli Poznámka v objednávkovom formulári

Informácie o vašich návštevách Webovej stránky, resp. o zdrojoch, z ktorých ste sa k nám pripojili, pre štatistiku prístupov:

 • Cookies

Vaša IP adresy nesledujeme a nezhromažďujeme.

Ak nesúhlasíte s tým, aby vaše osobné údaje boli používané v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov, prosíme, neposielajte nám svoje osobné údaje prostredníctvom Webovej stránky.

Na aký účel vaše osobné údaje spracovávame:

 • Vaše identifikačné a kontaktné údaje spracovávame na rokovanie o uzavretí, zmene alebo plnení zmluvy na účely realizácie vašej objednávky v súvislosti s usporiadaním vzdelávacích akcií, kurzov a školení. Doba spracovania je vymedzená dobou trvania konkrétneho zmluvného vzťahu realizáciou objednávky a následne po dobu zákonných premlčacích lehôt, najdlhšie v danom prípade po dobu 10 rokov od dňa realizácie príslušného zmluvného vzťahu.
 • Vaše údaje týkajúce sa vášho zákazníckeho správania a histórie využívame na vedenie obchodnej a štatistickej evidencie na účely vyhodnotenia našich služieb a produktov, na účely ich zlepšenia a skvalitnenia služieb našim zákazníkom.
 • V prípade, že máme k tomu od vás zodpovedajúci súhlas, využívame vaše kontaktné údaje (email / telefónne číslo) na zasielanie marketingových oznámení o produktoch a službách tak, ako je popísané v sekcii Priamy marketing.
 • Na ochranu našich oprávnených záujmov (najmä na zamedzenie podvodným konaniam, v snahe predchádzať a zabrániť porušeniu našich zmluvných podmienok, na účely presadzovania prípadných pohľadávok a na zabezpečenie ochrany našich zákonných práv).
 • Na plnenie našich právnych povinností (najmä plnenie povinností v oblasti daňovej, platobnej a štatistickej) po dobu stanovenú príslušnými zákonnými predpismi.
 • Vaše kontaktné údaje môžeme ďalej použiť na zabezpečenie našej vzájomnej komunikácie a na účely umožnenia výkonu vašich práv v súvislosti s ochranou osobných údajov.
 • Na ďalšie špecifické účely, na ktoré ste nám udelili súhlas.

Osobné údaje sú uchovávané po dobu nevyhnutnú na realizáciu vyššie uvedených účelov alebo po dobu nevyhnutnú na zabezpečenie nášho súladu so splnením príslušnej právnej povinnosti či zabezpečenie ochrany našich práv.

Kde ukladáme vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje sú uchovávané na zabezpečených serveroch v našich IT systémoch. Osobné údaje sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané výhradne na území Českej republiky a nedochádza ani nebude dochádzať k ich odovzdávaniu do iných štátov.

Bezpečnosť

Zaväzujeme sa zaistiť bezpečnosť vašich osobných údajov. Aby sme zabránili neoprávnenému prístupu k nim alebo ich neoprávnenému zverejneniu, máme zavedené vhodné fyzické, elektronické a manažérske postupy na ochranu a zabezpečenie informácií, ktoré na webovej stránke zhromažďujeme. Beriete na vedomie, že vaše osobné údaje, ktoré nám poskytnete, budú spravované systematicky automatickým spôsobom za použitia automatických a akýchkoľvek ďalších nástrojov informačného systému.

Spracovanie vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje spracovávame výhradne v súvislosti s usporiadaním vzdelávacích akcií, kurzov a školení a nie sú používané inak. Sú k dispozícii príslušným zamestnancom spoločnosti Seminaria a ďalej fyzickým osobám a pracovníkom spoločností, ktoré sme angažovali, aby tieto údaje pre nás technicky spracovávali. Ide o subjekty, ktoré nám poskytujú webový a databázový hosting, pracujú ako správcovia databáz, IT sietí alebo účtovní špecialisti. Prístupy týchto osôb a spracovanie vašich osobných údajov tretími stranami, t. j. spracovateľovi osobných údajov, sú vždy vykonávané na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov a za podmienok stanovených právnymi predpismi.

Odkazy na iné webové stránky

Naša Webová stránka môže obsahovať odkazy na iné webové stránky. Ak však takýto odkaz použijete a našu Webovú stránku opustíte, mali by ste si uvedomiť, že nad týmito inými webovými stránkami nemáme žiadnu kontrolu. Nemôžeme preto zodpovedať za ochranu a súkromie akýchkoľvek informácií, ktoré poskytnete pri návšteve iných stránok, a na takéto stránky sa nevzťahujú tieto zásady ochrany osobných údajov.

 

Priamy marketing

Vaše osobné údaje môžu byť použité na účely priameho marketingu v súlade s recitálom č. 47 Nariadenia GDPR a zákonom 480/2004, Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti v platnom znení. Z odberu zasielania obchodných informácií elektronickou cestou sa môžete kedykoľvek odhlásiť – príslušný odhlasovací link sa nachádza na konci strany každého obchodného oznámenia.

Práva dotknutých osôb

Seminaria pri zhromažďovaní, spracovávaní a uchovávaní vašich osobných údajov dbá v plnom rozsahu ochrany vašich práv tak, ako vyplývajú z príslušných ustanovení právnych predpisov. V súvislosti so spracovaním osobných údajov vám náležia nižšie špecifikované práva, ktorá môžete podľa svojho uváženia využiť:

 • právo prístupu k svojim osobným údajom – kedy môžete po nás požadovať bezplatnú informáciu o spracovaní svojich osobných údajov
 • právo na prenosnosť údajov – tzn. získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo odovzdať tieto údaje inému správcovi

V prípade spracovania vykonávanom na základe vášho súhlasu máte právo udelený súhlas kedykoľvek čiastočne alebo úplne odvolať s účinkom do budúcnosti. Bez zodpovedajúceho súhlasu dané spracovanie nebudeme ďalej vykonávať. Súhlas môžete odvolať na nižšie uvedenej emailovej alebo poštovej kontaktnej adrese. Odvolaním vášho súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania založená na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Ak sa domnievate, alebo zistíte, že Seminaria alebo nami poverené tretie osoby vykonávajú spracovanie vašich osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou vášho súkromného a osobného života alebo je v rozpore s príslušnými právnymi predpismi, najmä, ak sú vaše osobné údaje nepresné, neúplné alebo ak dochádza k ich spracovaniu na daný účel bez zodpovedajúceho právneho dôvodu, môžete požadovať aby sme:

 • opravili a/alebo doplnili nepresné osobné údaje, ktoré sa vás týkajú
 • alebo obmedzili spracovanie vašich osobných údajov – najmä vtedy, ak popierate presnosť osobných údajov alebo spracovanie je protiprávne a odmietnete vymazanie osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia alebo vaše osobné údaje už nepotrebujeme na účely spracovania, ale vy ich požaduje pre určenie, výkon alebo obhajobu vašich právnych nárokov
 • alebo vykonali vymazanie vašich osobných údajov – najmä vtedy, ak nie sú vaše osobné údaje už potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené

Máte právo podať sťažnosť proti spracovaniu svojich osobných údajov na Úrad pre ochranu osobných údajov, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, ČR, www.uoou.cz.

V súvislosti s výkonom svojich práv a v prípade akýchkoľvek otázok či informácií ohľadom nakladania s osobnými údajmi v rámci Seminaria, prosím, kontaktujte správcu na: info@seminaria.sk alebo písomne na adrese Seminaria, s. r. o., Radlická 2000/3, 150 00 Praha 5.

Tieto zásady ochrany osobných údajov sú platné od 25. mája 2018.

© Seminaria, s.r.o.

Hore