Menu

Moduly kurzu Ekonomika výrobnej prevádzky

1) Online seminár: útorok, 7. 3. 2023 
 • Systém podnikového riadenia – základné entity podnikového riadenia vo výrobe
 • 7 hľadísk konvergenčného controllingového konceptu
 • Prehľad kľúčových manažérskych nástrojov pre finančné riadenie
 • Rozpočty (Budgeting)
  • význam a prínosy rozpočtov
  • proces tvorby rozpočtu
  • vyhodnocovanie
 • Predstavenie case study – ilustrácia štruktúry a procesu tvorby rozpočtu

Distančné samoštúdium: 8. 3. – 27. 3. 2023
 • Vytvoríte zoznam 6 až 10-tich manažérskych nástrojov, ktoré sa vo vašom podniku aktívne využívajú – buď s nimi pracujete priamo vy alebo viete, že v podniku fungujú. Z nich vyberiete aspoň 3 nástroje a popíšete, aký majú pre organizáciu prínos. Zároveň popíšete aspoň 2 manažérske nástroje, ktoré v organizácii teraz chýbajú, a aké by ste od nich očakávali prínosy.
 • Case study – vytvoríte v MS Excel prevádzkový rozpočet výrobného strediska nášho modelového podniku

2) Online seminár: útorok, 28. 3. 2023 
 • Diskusia výstupov samoštúdia a otázok z minulého seminára
 • Kalkulácia nákladov na produkty – význam, princípy, prístupy, členenie metód
 • Kalkulácia pomocou hodinových nákladových sadzieb a jej varianty – metodika Activity Based Costing
 • Case study – ilustrácia procesu priradenia nákladov s využitím vertikálneho variantu kalkulácie pomocou hodinových nákladových sadzieb

Dištančné samoštúdium:
29. 3. – 17. 4. 2023 
 • Popíšete aktuálny systém kalkulácie nákladov na produkty vo vašom podniku – v čom vidíte jeho silné a slabé stránky
 • Case study – vytvoríte v MS Excel kalkulačnú tabuľku pre alokáciu (priradenie) nákladov na produkty v našom modelovom podniku

3) Online seminár: útorok, 18. 4. 2023 
 • Diskusia výstupov samoštúdia a otázok z minulého seminára
 • Variabilná kalkulácia (kalkulácia príspevku na úhradu / krycieho príspevku) a jej význam pre manažérske rozhodovanie
 • Case study – aplikácia variabilnej kalkulácie
 • Integrácia a informačné toky medzi jednotlivými informačnými systémami pre manažérske rozhodovanie vo výrobnom podniku

Záver – online test – certifikát

Termín vyhotovenia testu, ktorý sa robí online, závisí len na vašich časových možnostiach – môžete tak urobiť kedykoľvek počas desiatich dní od skončenia kurzu.

Hore