Menu

Zasielanie elektronických obchodných oznámení

Tieto zásady stanovujú, akým spôsobom používame a chránime vaše osobné údaje, ktoré sú nám odovzdávané za účelom zasielania obchodných oznámení elektronickou cestou. Obchodnými oznámeniami sa v tomto prípade rozumejú pozvánky na odborné semináre, konferencie a kurzy dlhodobého manažérskeho vzdelávania.

Správcom osobných údajov je spoločnosť Seminaria, s. r. o., so sídlom Praha 5 – Stodůlky, Symfonická 1425/3, PSČ 158 00, ČR, IČO: 26426218, kancelária Radlická 2000/3, 150 00 Praha 5, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, sp. zn. C 81347 (ďalej ako „Seminaria“). Seminaria sa zaväzuje zabezpečiť bezpečie vašich osobných údajov. Seminaria je oprávnená tieto zásady ochrany osobných údajov čas od času aktualizovať na webovej stránke.

Tým, že nám poskytnete svoje osobné údaje, udeľujete nám svoj súhlas so spracovaním a správou poskytnutých údajov s cieľom a za podmienok stanovených nižšie. Vaše osobné údaje, ktoré od vás obdržíme, budú zhromaždené, uložené a použité v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej len „Nariadenie“) a zákonom č. 110/2019 Zb. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej ako „Zákon“).

Zasielanie obchodných oznámení

Vaše osobné údaje môžu byť použité na účely priameho marketingu v prípade, že od vás máme príslušný súhlas na ich použitie na daný účel, a to v priebehu troch rokov od doby udelenia súhlasu. Obchodné oznámenia spĺňajú všetky požiadavky dané legislatívou, najmä zákonom č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti v platnom znení. Je z nich zrejmé, že sú to obchodné oznámenia a kto je ich odosielateľom.

Odhlásenie sa z odberu obchodných správ

Z odberu zasielania obchodných informácií elektronickou cestou sa môžete kedykoľvek odhlásiť – každé obchodné oznámenie obsahuje v päte link na odhlásenie, pričom je splnená podmienka, že odhlásenie z odberu je jednoduché a nekladie subjektu žiadne prekážky, ktoré by jeho odhlásenie sťažovalo.

Aké osobné údaje zhromažďujeme

Kvôli zasielaniu obchodných oznámení Seminaria zhromažďuje:

  • Meno / Priezvisko
  • Emailovú adresu

Kde ukladáme vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje sú uchovávané na zabezpečených serveroch v našich IT systémoch. Osobné údaje sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané výhradne na území Českej republiky a nedochádza k ich odovzdávaniu do iných štátov.

Bezpečnosť

Zaväzujeme sa zaistiť bezpečnosť vašich osobných údajov. Aby sme zabránili neoprávnenému prístupu k nim alebo ich neoprávnenému zverejneniu, máme zavedené vhodné fyzické, elektronické a manažérske postupy na ochranu a zabezpečenie osobných údajov.

Spracovanie vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje spracovávame výhradne v súvislosti s usporiadaním vzdelávacích akcií, kurzov a školení a nie sú nepoužívali inak. Sú k dispozícii príslušným zamestnancom spoločnosti Seminaria a ďalej fyzickým osobám a pracovníkom spoločností, ktoré sme angažovali, aby tieto údaje pre nás technicky spracovávali. Ide o subjekty, ktoré nám poskytujú webový a databázový hosting, pracujú ako správcovia databáz a IT sietí. Prístupy týchto osôb a spracovanie vašich osobných údajov tretími stranami, t. j. spracovateľmi osobných údajov, sú vždy vykonávané na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov a za podmienok stanovených právnymi predpismi.

Práva dotknutých osôb

Seminaria pri zhromažďovaní, spracovávaní a uchovávaní vašich osobných údajov dbá v plnom rozsahu ochrany na vaše práva tak, ako to vyplýva z príslušných ustanovení právnych predpisov. V súvislosti so spracovaním osobných údajov vám náležia nižšie špecifikované práva, ktorá môžete podľa svojho uváženia využiť:

  • právo prístupu k svojim osobným údajom – môžete od nás požadovať bezplatnú informáciu o spracovaní svojich osobných údajov
  • právo na prenosnosť údajov – tzn. môžete získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste nám poskytli v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo odovzdať tieto údaje inému správcovi

V prípade spracovania vykonanom na základe vášho súhlasu, máte právo udelený súhlas kedykoľvek čiastočne alebo úplne odvolať s účinkami do budúcnosti. Bez zodpovedajúceho súhlasu sa už dané spracovanie nebudeme ďalej vykonávať. Súhlas môžete odvolať prostredníctvom linku na odhlásenie na konci strany každého obchodného oznámenia alebo na nižšie uvedenej emailovej alebo poštovej kontaktnej adrese. Odvolaním vášho súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania údajov založená na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Ak sa domnievate alebo zistíte, že Seminaria vykonáva spracovanie vašich osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou vášho súkromného a osobného života, alebo je v rozpore s príslušnými právnymi predpismi, najmä ak sú vaše osobné údaje nepresné, neúplné alebo ak dochádza k ich spracovaniu s daným cieľov bez zodpovedajúceho právneho dôvodu, môžete požadovať aby sme:

  • opravili a/alebo doplnili nepresné osobné údaje, ktoré sa vás týkajú
  • alebo obmedzili spracovanie vašich osobných údajov – najmä vtedy, ak popierate presnosť osobných údajov alebo je spracovanie protiprávne a odmietnete vymazanie osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia alebo vaše osobné údaje už nepotrebujeme s cieľom spracovania, ale vy ich požaduje pre určenie, výkon alebo obhajobu vašich právnych nárokov
  • alebo vymazali vaše osobné údaje – najmä vtedy, ak nie sú vaše osobné údaje už potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené

Máte právo podať sťažnosť proti spracovaniu svojich osobných údajov na Úrad pre ochranu osobných údajov, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, ČR, www.uoou.cz.

V súvislosti s výkonom svojich práv a v prípade akýchkoľvek otázok či informácií ohľadom nakladania s osobnými údajmi v rámci Seminaria, kontaktujte prosím správcu na: info@seminaria.sk alebo písomne na adrese Seminaria, s. r. o., Radlická 2000/3, 150 00 Praha 5, ČR.

Tieto zásady ochrany osobných údajov v súvislosti so zasielaním obchodných oznámení sú platné od 24. mája 2018.

© Seminaria, s.r.o.

Hore