Všetky vzdelávacie akcie - Seminaria

Menu

Online kurz

Školský kariérový poradca

Profesionálne kariérové poradenstvo ako plnohodnotná súčasť vzdelávania žiakov už od základnej školy.

Súčasné kariérové poradenstvo je dynamický odbor, ktorý nie je len o vyplňovaní prihlášok na strednú školu. Ciest, ako v škole realizovať témy Osobnostná a sociálna výchova či Človek a svet práce, je mnoho a mali by zahŕňať prácu s reflexiou žiakov samotných a schopnosť orientácie vo svete práce. Na kurze si ukážeme, ako na to, a to formou skupinovou aj individuálnou, za pomoci školského kariérového poradcu aj ďalších členov pedagogického zboru vrátane zapojenia rodičov a externých odborníkov.

Miesto: Online

Termín: 26. 1. 2023 - 9. 2. 2023

Viac tu

Online kurz

Prierez Microsoft 365

Zorientujte sa v 13 aplikáciách Microsoft 365 (Office 365) a využívajte ich naplno.

Ak vlastníte licenciu Microsoft 365 (predtým Office 365), máte k dispozícii obrovské množstvo aplikácií, ktoré spolu komunikujú, fungujú a sú tak schopné uľahčiť prácu a kooperáciu celého firemného tímu, obzvlášť v dnešnej dobe vzdialenej online spolupráce. V rámci  kurzu pochopíte súvislosti medzi všetkými 13 aplikáciami a získané znalosti môžete využiť ako odrazový mostík pre ďalšie efektívnejšie využite svojej licencie Microsoft 365.

Miesto: Online

Termín: 27. 1. 2023 - 10. 3. 2023

Viac tu

Online kurz

Profesionálny asistent/ka riaditeľa

Aká silná má byť pravá ruka Vášho sekretariátu.

Asistentka (office manažér či sekretárka) je prevodovou pákou medzi riaditeľom na jednej strane, zamestnancami firmy na strane druhej a dodávateľmi či zákazníkmi na strane tretej. Poskytnite tejto svojej pravej ruke profi nástroje, ktoré jej dodajú istotu v bežných aj neštandardných situáciách. Váš asistent či asistentka na kurze získa návody, ako triediť a priorizovať množstvo úloh, komunikovať naprieč firmou aj s klientmi a nepodľahnúť stresu. A to všetko za podpory šikovných SW nástrojov.

Miesto: Online

Termín: 27. 1. 2023 - 24. 2. 2023

Viac tu

Online seminár

Objavte čaro kontingenčných tabuliek a grafov

Naučte sa triediť a analyzovať informácie uložené v tabuľkách Excelu efektívne.

Kontingenčné tabuľky a grafy predstavujú jeden z najmocnejších nástrojov na účinnú analýzu a triedenie veľkého množstva dát. Stačí mať k dispozícii jednu alebo viac databázových tabuliek, nastaviť niekoľko parametrov a žasnúť nad výsledkami, ktoré by ste inak získali oveľa zložitejšou cestou. Prehľadne vás zoznámime s možnosťami týchto excelových funkcií.

Miesto: Online

Termín: Streda, 8. 2. 2023

Viac tu

Online seminár

Ako učiť informatiku na ZŠ – rady a tipy

Praktické skúsenosti s novým poňatím výučby informatiky na základných školách.

Zmeny RVP sa zásadným spôsobom premietli do výučby informatiky na základných školách. Zmyslom tzv. Novej informatiky je predovšetkým rozvoj informatického myslenia, teda vyhľadávanie informácií, ich triedenie a vyhodnocovanie. Ako tieto ciele previesť do praxe? Na seminári ukážeme, ktoré pomôcky sa osvedčili a ktoré nie a ako prepájať informatiku s ďalšími predmetmi.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 9. 2. 2023

Viac tu

Online seminár

Výberové konanie na funkciu riaditeľa školy

Ako realizovať výberové konanie v súlade s rôznymi predpismi a požiadavkami.

Výberové konanie na funkciu riaditeľa školy sa riadni mnohými pravidlami, ktoré potrebujú ovládať všetci, ktorí sa na tomto procese podieľajú. V tomto smere sú stanovené povinnosti a právomoci zriaďovateľa, uchádzačov, výberovej komisie –  rady školy. Predstavíme vám, čo by ste mali vedieť od vyhlásenia výberového konania, cez jeho priebeh, až po akt vymenovania úspešného uchádzača do funkcie.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 9. 2. 2023

Viac tu

Online seminár

Digitalizácia účtovníctva v teórii a v praxi

Ako presunúť účtovníctvo do digitálnej podoby a príklady digitalizácie v praxi.

Novela zákona o účtovníctve prináša nové prvky pre spracovanie dokladov do účtovníctva s podporou digitalizácie a automatizácie účtovných procesov. Stanovuje základné princípy pre zavedenie online účtovnej kancelárie, ale tiež požiadavky pre transformáciu účtovných záznamov z listinnej podoby do elektronickej podoby, vrátane archívu. Na webinári vám poradíme ako celý proces digitalizácie zvládnuť.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 14. 2. 2023

Viac tu

Online seminár

Skládkovanie odpadov – aktuálne v roku 2023

Skládkovanie komunálnych odpadov v roku 2023 s výhľadom na novú legislatívu.

V právnych predpisoch týkajúcich sa skládkovania komunálnych odpadov sa pripravujú zmeny. Znamená to, že pre obce a mestá pribudnú nové povinnosti, na ktoré nie sú pripravené. Na webinári vám expert na odpadové hospodárstvo zhrnie vaše povinnosti, oboznámi vás s prevádzkou skládok a vysvetlí, ako pripraviť obecné systémy na skládkovanie pre rok 2023.

Miesto: Online

Termín: Streda, 15. 2. 2023

Viac tu

Online seminár

Materiálno-spotrebné normy v praxi

Ako na metodiku k materiálno-spotrebným normám pre školské jedálne v praxi.

Od 1. januára 2023 sú zvýšené príspevky na potraviny na prípravu teplého jedla pre deti v školských jedálňach. Bude možné tento príspevok efektívne využiť? Metodika materiálno–spotrebných noriem vie poslúžiť ako vhodný nástroj pri tvorbe jedálneho lístka. Na webinári vám poradíme, ako na to v praxi.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 16. 2. 2023

Viac tu

Online seminár

Ako pochopiť výkaz ziskov a strát – pre neekonómov

Aj keď ste nevyštudovali ekonomickú školu, napriek tomu je potrebné vedieť sa orientovať vo výsledovke – základnom dokumente každej firmy.

Ste riaditeľ, majiteľ, štatutár alebo manažér na neekonomickej pozícii a radi by ste sa naučili dokonale čítať vo výkaze ziskov a strát (tzv. výsledovke) spoločnosti? Z výkazu ziskov a strát zistíte všetko o výkone a ziskovosti spoločnosti, a to nielen vlastnej, ale aj obchodných partnerov, dodávateľov či konkurentov. Zameriame sa na pochopenie logiky výsledovky, na význam jednotlivých riadkov, stĺpcov a na súvislosti medzi nimi.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 16. 2. 2023

Viac tu

Online seminár

Ako zaraďovať zamestnancov škôl do platových tried

Sprievodca zaraďovania pedagogických a odborných zamestnancov do platových tried.

Kľúčovým prvkom pri nástupe pedagogického alebo odborného zamestnanca do zamestnania je jeho správne zaradenie do platovej triedy. To býva častým problémom na školách, kde je to zložitejšia a rozsiahlejšia problematika, než sa na prvý pohľad javí. Na webinári vám ponúkneme odporúčania, predstavíme legislatívne kritéria a množstvo príkladov z praxe.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 21. 2. 2023

Viac tu

Online seminár

Osobný spis zamestnanca vo verejnom sektore

Ako viesť správne osobný spis zamestnanca pre kvalitný výkon personálnej aj mzdovej agendy.

Správna organizácia osobného spisu pomáha nielen pri plnení zákonných povinností zamestnávateľa, ale využijete ho aj pri riadení zamestnancov, ich odmeňovaní alebo ďalšom vzdelávaní. Obsah osobného spisu je úplne zásadný, keď dôjde na akékoľvek pracovnoprávne spory alebo kontroly zo strany štátnych orgánov. Na webinári sa dozviete všetko o povinných aj odporúčaných náležitostiach osobného spisu, aby ste ho viedli správne.

Miesto: Online

Termín: Streda, 22. 2. 2023

Viac tu

Online seminár

Ako správne nastaviť provízny systém pre obchodníkov

Provízia ako nástroj podpory motivácie a stability vášho obchodného tímu.

Odmeňovanie obchodníkov je vždy náročnou disciplínou. Provízny systém, ktorý bude motivovať k predaju a bude zároveň stabilizovať obchodný tím, je kritickou súčasťou riadenia obchodníkov. Rovnako ako nastavenie transparentných a objektívnych cieľov a ich vyhodnocovanie. Ukážeme vám, ako nastaviť systém odmeňovania tak, aby vaši obchodníci boli skutočne motivovaní a vykazovali žiadúce výsledky.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 23. 2. 2023

Viac tu

Online seminár

Osobný spis zamestnanca

Aké informácie môže zamestnávateľ od zamestnanca požadovať a ako s nimi zaobchádzať z pohľadu zákona.

Osobný spis zamestnanca je základom personálnej dokumentácie, ktorá sa vedie počas celého životného cyklu každého zamestnanca. Pre správne vedenie osobného spisu je potrebné poznať mnoho pravidiel a povinností, ako nakladať s týmito citlivými údajmi. Na webinári si osvojíte zásadné požiadavky, aby ste postupovali účinne a zároveň v súlade s právnymi predpismi.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 23. 2. 2023

Viac tu

Online seminár

Ako komunikovať s rodičmi žiakov ohrozených školským neúspechom

Pravidlá komunikácie a spolupráce s rodičmi žiakov ohrozených neúspechom.

Komunikácia so zákonným zástupcom je samozrejmou, avšak náročnou súčasťou práce pedagóga. V prípade žiakov ohrozených školským neúspechom je obzvlášť dôležité zvoliť správnu stratégiu komunikácie a spolupráce školy a rodičov. Len tak je možné odhaliť príčiny zlyhávania dieťaťa a úspešne ich riešiť. Seminár vám poskytne odporúčania založené na dlhoročnej pedagogickej praxi lektorky.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 28. 2. 2023

Viac tu

Online seminár

Nakladanie s chemickými látkami v roku 2023

Aktuálny prehľad nárokov na firmy – ako správne používať, skladovať a likvidovať chemické látky a zmesi.

Problematika nakladania s chemickými látkami podlieha celému radu predpisov z oblasti bezpečnosti, ochrany ŽP a posudzovania rizík. Získajte ucelený prehľad o aktuálnych zákonných povinnostiach v oblasti používania, skladovania a likvidácie chemických látok a zmesí a vyhnite sa možným sankciám zo strany kontrolných orgánov.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 28. 2. 2023

Viac tu

Online seminár

Ako účtovať a vykazovať dotácie vo verejnom sektore

Účtovné a daňové náležitosti čerpania a poskytovania dotácií v organizáciách verejného sektora.

Ako organizácia verejného sektora ste príjemcom rôznych typov dotačnej podpory, aktuálne vrátane nových dotácií z programového obdobia 2021 – 2027. Pre ich správne zaúčtovanie potrebujete poznať rozpočtové pravidlá, účtovné a daňové predpisy, legislatívu súvisiacu so zverejňovaním dotácií a mnoho ďalších zákonov a predpisov. Seminár prehľadne zhrnie všetky účtovné a daňové súvislosti spojené s čerpaním dotácií.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 28. 2. 2023

Viac tu

Online seminár

Príprava žiadosti o eurofondy – prehľadne a ucelene

Ako napísať kvalitný projekt na čerpanie eurofondov v novom Programovom období (2021 – 2027).

Slovensko má k dispozícii dostatočný objem európskych štrukturálnych a investičných fondov, avšak má problém s ich čerpaním. Flexibilnejšia administratíva a kvalitnejšie projekty by pomohli tento problém riešiť. Príprava kvalitných projektov je vo vašich rukách. Na webinári vás oboznámime s dôležitými postupmi pri príprave projektu pre získanie dotácie z eurofondov v novom programovom období.

Miesto: Online

Termín: Streda, 1. 3. 2023

Viac tu

Online seminár

Google Analytics 4 – webová analytika po novom od 1. 7. 2023

Pripravte sa na revolúciu vo webovej analytike, ktorú prináša Google Analytics 4.

Koniec súčasnej verzie Google Analytics sa blíži. Už od 1. júla 2023 budú dáta o návštevách prúdiť iba do novej verzie s názvom Google Analytics 4, ktorá je výrazne odlišná. Ukážeme, ako využiť potenciál GA4 a prepojiť ho s ďalšími webovými analytickými nástrojmi pre lepšie pochopenie potrieb zákazníkov. Poskytneme dostatočný priestor na diskusiu a vaše otázky, všetko doplníme aj mnohými návodnými príkladmi.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 2. 3. 2023

Viac tu

Online kurz

Ekonomika výrobnej prevádzky

Princípy ekonomického fungovania výrobného podniku prehľadne a zrozumiteľne.

Ekonomické princípy vo výrobných prevádzkach majú svoje špecifiká. Navyše často existujú bariéry neporozumenia medzi ekonomickým úsekom na jednej strane a výrobno-technickým vedením firmy na strane druhej. Počas kurzu sa zrozumiteľnou formou zoznámite s princípmi finančného riadenia výrobného podniku, kľúčovými manažérskymi nástrojmi a informačnými zdrojmi, ktoré je možné použiť na analyzovanie a zvyšovanie ekonomickej efektivity výrobných procesov.

Miesto: Online

Termín: 7. 3. 2023 - 18. 4. 2023

Viac tu

Hore