Všetky vzdelávacie akcie - Seminaria

Menu

Online seminár

Ako učiť matematiku na základnej škole pútavo

Gram praxe je viac než tona teórie. Alebo 30 naj tipov na oživenie hodín matematiky.

Aj tým najskúsenejším pedagógom sa môže stať, že sa do ich hodín začne vkrádať nuda. Niekomu deti zaspávajú na lekciách geometrie, iný učiteľ márne vysvetľuje zlomky. Poďme to spoločne zmeniť. Uvidíte, že učiť matematiku nemusí byť vôbec náročné.

Miesto: Online

Termín: 7. 3. 2023 - 8. 3. 2023

Viac tu

Online seminár

Ako sa pripraviť na kontrolu z inšpektorátu práce

Keď sa ohlási na kontrolu inšpekcia práce, a potom príde na pracovisko – práva a povinnosti oboch strán.

Kontrolné orgány neustále kontrolujú firmy, či si plnia svoje zákonné povinnosti a dodržujú predpisy týkajúce sa pracovného práva a zaistenia BOZP. Navyše sa od 1. 1. 2023 sa novelizoval zákon o inšpekcii práce. Na to, aby ste úspešne zvládli kontrolu, potrebujete poznať, aké máte práva a povinnosti a naopak, aké má oprávnenia inšpektor práce. Predstavíme vám všetko dôležité pre zvládnutie kontroly v praxi.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 7. 3. 2023

Viac tu

Online seminár

Správa registratúry v školách – archivovanie záznamov

Ako si urobiť poriadok v dokumentoch a splniť všetky zákonné povinnosti.

Práca s dokumentmi je najmenej obľúbenou, ale nevyhnutnou súčasťou každodenného života školy. Pritom musí vo všetkých fázach prebiehať v súlade s archívnou legislatívou aj s nariadením GDPR. Ukážeme vám, ako obeh dokumentov prispôsobiť prevádzkovým podmienkam školy tak, aby bol efektívny a zaberal čo najmenej času.

Miesto: Online

Termín: Streda, 8. 3. 2023

Viac tu

Online seminár

Elektronický podpis, elektronická pečať a časová pečiatka

Praktické rady, ako správne používať nástroje elektronickej komunikácie.

V dôsledku koronavírusovej pandémie aj s postupujúcou elektronizáciou sú organizácie nútené rýchlo riešiť problémy, ktoré prináša elektronická podoba dokumentov. Základom je detailná znalosť elektronických overovacích prvkov, ako je elektronický podpis, elektronická pečať a časová pečiatka. Na seminári si overíte, či postupujete správne pri ich použití a následnom dlhodobom zachovaní právnej platnosti.

Miesto: Online

Termín: Streda, 8. 3. 2023

Viac tu

Online seminár

Excel a Word v rukách personalistov

Zoznámte sa so skvelými možnosťami oboch programov, ktoré môžete cielene využiť v personalistike.

Práca personalistu zahŕňa pestrú škálu administratívnych úkonov – napríklad tvorbu pracovných zmlúv a dohôd, prípravu výberových konaní alebo sledovanie termínov. Excel a Word disponujú funkciami, ktoré Vám pri riadení personálnej agendy môžu výrazne uľahčiť prácu. Na praktických príkladoch vám predvedieme nástroje na prácu s databázovými a kontingenčnými tabuľkami, grafmi, zmluvami a revíziami, štatistikami a reportmi.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 9. 3. 2023

Viac tu

Online seminár

Drogy v škole

Aktuálne „trendy“ drogových závislostí, ako ich identifikovať a riešiť v školskom prostredí.

Drogové závislosti sú u mladistvých dlhodobo aktuálnym a vysoko nebezpečným javom. Škola je tak často miestom, kde sa závislosti najčastejšie prejavujú a kde je možné závislosti identifikovať. Na seminári sa zorientujete v druhoch drogových závislostí a rôznorodosti prejavov aj podľa typu intoxikácie. Zároveň si zhrnieme aj spôsoby komunikácie s intoxikovaným jedincom a možnosti, ako riešiť akútnu situáciu v školskom prostredí.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 14. 3. 2023

Viac tu

Online seminár

Najčastejšie chyby pri IT zmluvách

Vyhnite sa chybám a finančnému riziku pri uzatváraní zmlúv na nákup softvéru, licencovanie, cloudové služby a na servisnú podporu.

Zavádzate nový informačný či zákaznícky systém, spúšťate nový web alebo vstupujete do cloudu? Je dobré vedieť, že zmluvné a finančné riziká IT zmlúv sú vysoké. IT dodávatelia majú nielen obsiahle know-how, ale aj jednostranné verzie vlastných zmlúv, ktoré vám predložia na podpis. Zoznámte sa s pravidlami a štruktúrou týchto zmlúv a vyhnite sa pri ich uzatváraní chybám, ktoré sa môžu nepríjemne a často nenávratne predražiť.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 14. 3. 2023

Viac tu

Online seminár

Ako pracovať s detským strachom, úzkosťou a depresiou

Detský strach, úzkosť a depresia – ako ich odhaliť a ako s nimi pracovať u žiakov a študentov.

Čoraz častejšie sa pedagógovia stretávajú v praxi s deťmi, ktoré zápasia s intenzívnym strachom a obavami, ktoré narúšajú bežné fungovanie dieťaťa. Posledné udalosti, ako pandémia a vojna na Ukrajine ešte umocnili negatívne emócie u detí a žiakov, ktoré vyžadujú špeciálny prístup pedagóga. Na webinári získate praktické tipy, ako poskytnúť deťom pedagogickú aj psychosociálnu podporu.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 14. 3. 2023

Viac tu

Online seminár

Vedľajšia hospodárska činnosť v územnej samospráve a príspevkových organizáciách

Agenda vykazovania VHČ – požiadavky a pravidlá pre rok 2023.

V územnej samospráve, príspevkovej či neziskovej organizácii môžete na financovanie niektorých aktivít využiť finančné prostriedky z vlastného podnikania, avšak iba za presne stanovených legislatívnych podmienok. Ponúkame vám zhrnutie kľúčových požiadaviek a odporúčaných postupov pre realizáciu vedľajšej hospodárskej činnosti v rámci vášho úradu alebo príspevkovej organizácie.

Miesto: Online

Termín: Streda, 15. 3. 2023

Viac tu

Online seminár

Autoevalvácia školy – praktické postupy

Ako zaviesť funkčné interné hodnotenie kvality školy.

Štátna školská inšpekcia aktuálne zaradila medzi hodnotiace kritériá aj to, či škola realizuje sebahodnotiace procesy. Pokiaľ sú tieto procesy len formálne a neodborné, môžu mať negatívny dopad na klímu školy a jej obraz na verejnosti. Autoevalvácia má za úlohu primárne zlepšovať kvalitu školy pomocou efektívnych metód a nástrojov. Na webinári vám ukážeme, ako ju prakticky zvládnuť krok za krokom.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 16. 3. 2023

Viac tu

Online seminár

Pracovný čas a evidencia dochádzky v škole

Sprievodca nastavenia pracovného času v školstve u pedagogických a nepedagogických zamestnancov.

Riadenie pracovného času zamestnancov v školstve má svoje špecifiká definované legislatívou a tiež kultúrou, ktorá v školstve prevláda. Je potrebné rešpektovať legislatívne požiadavky a zároveň zohľadniť praktické dôsledky na chod školy. Navyše, evidencia pracovného času sa líši u pedagogických a nepedagogických pracovníkov. Na webinári vám ponúkneme odporúčania a množstvo príkladov z praxe.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 21. 3. 2023

Viac tu

Online seminár

GDPR v každodennej praxi personalistu

Aplikácia GDPR v pracovnoprávnych vzťahoch s praktickými príkladmi.

K práci každého personalistu patrí práca s osobnými údajmi zamestnancov a zodpovednosť za ich zákonné spracúvanie. Sú to citlivé témy, ktoré vyžadujú komplexnú znalosť viacerých predpisov pre správny postup. Predstavíme vám celý proces spracúvania osobných údajov zamestnancov, počnúc náborovým procesom až po ukončenie pracovného pomeru, vrátane monitoringu zamestnancov na pracovisku.

Miesto: Online

Termín: Streda, 22. 3. 2023

Viac tu

Online seminár

Ako využiť mediáciu na riešenie konfliktov v školách

Získajte návody, ako úspešne riešiť konflikty v škole pomocou mediácie a mediačných techník.

Riešite konflikty s rodičmi a študentmi alebo spory medzi žiakmi, či dokonca nezhody v pedagogickom zbore? Školské prostredie je pre všetkých zúčastnených náročné, aj preto sú tu konfliktné situácie na dennom poriadku. Rozvoju konfliktu je možné efektívne a účinne predchádzať pomocou osvedčených metód mediácie. Praktickým spôsobom vám tieto metódy predstavíme a na konkrétnych príkladoch ukážeme ich využitie pri riešení konfliktných situácií.

Miesto: Online

Termín: Streda, 29. 3. 2023

Viac tu

Hore