Všetky vzdelávacie akcie - Seminaria

Menu

Online seminár

Prebehlo

Účtovná závierka v organizáciách verejného sektora

Prehľad povinností a procesov spojených so zostavením účtovnej závierky v organizáciách tohto typu.

Zostavenie účtovnej jednotky sa nezaobíde bez ovládania špecifík verejného sektora. Na to, aby sme mohli poskytnúť verný a pravdivý obraz účtovnej jednotky, je potrebné sa vyznať v meniacej sa legislatíve v tejto oblasti. Poskytneme vám ucelený prehľad aktuálnych predpisov na zostavenie vašej účtovnej závierky za rok 2022. Súčasne vám ponúkneme možné riešenia súvisiacich problémov a komplikácií.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 12. 1. 2023

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Špecifiká účtovania majetku vo verejnom sektore

Problematika majetku v organizáciách verejného sektora z praktického hľadiska.

Majetok vo verenom sektore má z hľadiska účtovania svoje špecifiká, ktoré sú vymedzené radom predpisov. A práve tu často vznikajú zmätky, ako tieto predpisy  správne aplikovať v praxi. Na webinári vám poskytneme komplexné informácie ohľadne spôsobe nadobúdania, udržiavania, financovania i inventarizovania majetku. Zároveň si vysvetlíme prakticky, ako sa majetok dostáva do účtovnej závierky

Miesto: Online

Termín: Streda, 11. 1. 2023

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Požiarna ochrana v roku 2023 – ako obstáť pri kontrole

Aktuálne požiadavky na zabezpečenie ochrany pred požiarmi a ako obstáť pri kontrole.

Zabezpečenie požiarnej ochrany v budovách a pracovných prevádzkach podľa aktuálnych legislatívnych požiadaviek je povinnosťou všetkých organizácií. Na webinári si povieme, čo potrebujete zabezpečiť, aby ste obstáli pri kontrole a nedostali zbytočné pokuty. Predstavíme si všetky potrebné náležitosti a upozorníme aj na najčastejšie chyby, ktorým by ste sa mali v praxi vyhnúť.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 10. 1. 2023

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Zákonník práce účinný od 1. 1. 2023

Nové povinnosti zamestnávateľov po účinnosti novely Zákonníka práce.

Účinnosť niektorých zmien v Zákonníku práce síce platí už od 1.10.2022, ale ďalšie ustanovenia tejto veľkej novely vstupujú do účinnosti až od 1.1.2023. Zmena nastala pod vplyvom transpozície dvoch smerníc EU a prináša nové povinnosti zamestnávateľom. Viete, ako tieto zmeny ovplyvnia pracovný pomer,či pracovné podmienky zamestnancov? Na webinári vás oboznámime so všetkými zmenami, na ktoré je treba byť pripravený.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 5. 1. 2023

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Správa registratúry pre rok 2023

Praktický návod na správu dokumentov vo vašej organizácii – efektívne a podľa najnovšej legislatívy

Spisová a archívna služba v organizáciách verejného sektora často stojí na okraji záujmu. Pritom je to náročná práca vyžadujúca monitoring aktuálnej legislatívy a pružné zavádzanie zmien do chodu organizácie. Pomôžeme vám zorientovať sa v zmenách, ktoré priniesla elektronizácia a predstavíme aj najčastejšie nedostatky v praxi, aby bola správa registratúry u vás efektívnejšia a celkovo jednoduchšia.

Miesto: Online

Termín: Streda, 4. 1. 2023

Viac tu

Online kurz

Prebehlo

Photoshop pre marketingových špecialistov

Zanechajte sledovanie tutoriálov a naučte sa vo Photoshope to, čo naozaj potrebujete.

V oblasti marketingu sú pre úspech rozhodujúce vizuály na profesionálnej grafickej úrovni. Photoshop je najčastejšie využívaným nástrojom, ktorý vám v tom pomôže, uľahčí prácu s grafikou a fotografiami a umožní pružne a rýchlo návrhy upravovať. V kurze sa naučíte všetko od výroby letákov, retuše fotiek, cez prácu s textom až po tvorbu fotomontáží. A to všetko budete vedieť pripraviť pre web, sociálne siete či tlač. Keď viete, ako na to, je to otázka niekoľkých minút.

Miesto: Online

Termín: 29. 11. 2022 - 3. 1. 2023

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Odmeňovanie zamestnancov vo verejnom sektore – úskalia a možnosti

Ako správne zaradiť zamestnancov do platových tried a príklady z aplikačnej praxe.

Odmeňovanie zamestnancov vo verejnom sektore je zviazané množstvom pravidiel a nie je tak samozrejmé, ako v súkromnom sektore. Objasníme vám, ako správne zamestnancom určiť výšku platu, aké sú možnosti motivačných zložiek a aké odmeny za prácu je možné využiť spoločne s ďalšími platovými zložkami, napr. osobným príplatkom.

Miesto: Online

Termín: Streda, 14. 12. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Ako vytvoriť a viesť IT dokumentáciu v organizácii

Riadne vedená dokumentácia IT procesov, softvéru a hardvéru je prevenciou pred kyberútokmi a prvým predpokladom akejkoľvek liečby.

Množiace sa útoky na rôzne subjekty ukazujú, že nešťastie nechodí po horách, ale po IT systémoch. Riadna evidencia IT postupov, procesov, zmlúv a počítačových licencií je kľúčová pre prežitie organizácie v kritickej situácii. Tou môžu byť nielen hackerské útoky, ale aj náhly odchod IT manažéra, ktorý všetko know-how nosil, bohužiaľ, len vo svojej hlave, alebo aktuálna kontrola zaobchádzania s osobnými dátami podľa GDPR.

Miesto: Online

Termín: Streda, 14. 12. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Aktuálne problémy s inkluzívnym vzdelávaním v školách

Ako aplikovať požiadavky na inkluzívne vzdelávanie v praxi.

Inkluzívne vzdelávanie je v súčasnosti stanovené ako zákonná povinnosť a zároveň ako jeden z princípov výchovy a vzdelávania na školách. Ako ho však chápať? Aký je rozdiel medzi integráciou a inklúziou? Aký je zmysel inklúzie? Ako inklúziu realizovať v kontexte školy? Na webinári sa dozviete všetky odpovede na tieto otázky aj konkrétne prístupy v premene tradičnej školy na inkluzívnu.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 13. 12. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Daňové novinky pre rok 2023

Zhrnutie hlavných daňových zmien účinných od 1. januára 2023 a 1. januára 2024

Ministerstvo financií SR prichádza opätovne ku koncu roka s významnými zmenami v oblasti daní. Tieto zmeny sa týkajú transferového oceňovania, dane z príjmov, zákona o účtovníctve, DPH, Daňového poriadku, spotrebných daní a miestnych daní. Ponúkame vám užitočný prehľad aktuálnych aj pripravovaných zmien vrátane ich dopadov do vašej praxe.

Miesto: Online

Termín: Pondelok, 12. 12. 2022

Viac tu

Online kurz

Prebehlo

Manažér výroby - plánovanie, organizácia, riadenie

Mať celý výrobný proces v každom okamihu pevne pod kontrolou a pritom byť schopný flexibilných zásahov - to je výzva.

Efektívne plánovať a riadiť výrobu patrí k najnáročnejším činnostiam vo výrobnej firme. Požiadavky zákazníkov sa stále viac individualizujú a nároky na presnosť dodávok v excelentnej kvalite v dojednanom čase narastajú. To všetko platí dvojnásobne v dobe krízy, ktorá si žiada ťažko predstaviteľné zmeny. Novým výzvam možno čeliť ovládnutím osvedčených aj nových metód a nástrojov, ktoré sa v rámci tohto kurzu naučíte používať, pre zvýšenie efektivity a spoľahlivosti vašej výroby.

Miesto: Online

Termín: 3. 11. 2022 - 9. 12. 2022

Viac tu

Online kurz

Prebehlo

Vedúci údržby

Zanedbanie údržby je ako „lacná pôžička na drahú opravu“.

Nerešpektovanie zásad údržby a metód technickej diagnostiky vedie k výrazným ekonomickým a energetickým stratám, výpadkom výroby a zbytočnému opotrebovaniu zariadení. Správna aplikácia údržbárskych systémov je dôležitá pre každý zdravý priemyselný podnik a prináša so sebou mnoho výhod. Na kurze si ujasníme najčastejšie úskalia a chyby z praxe a nájdeme veľa inteligentných riešení.

Miesto: Online

Termín: 7. 12. 2022 - 9. 12. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Skončenie pracovného pomeru v roku 2023

Ako sa vyhnúť pochybeniam pri skončení pracovného pomeru so zamestnancom.

Skončenie pracovného pomeru so zamestnancom má svoje pravidlá a špecifiká. Ak sa nezvládne, môže mať za následok finančnú, reputačnú aj súdnu dohru, ktorému sa dá v mnohých prípadoch vyhnúť. Na webinári si preto povieme, čo je potrebné dodržiavať, aké zmeny nastali vplyvom novej Novely zákonníka práce. A tiež sa budeme venovať najčastejším chybám zo strany zamestnávateľov pri skončení pracovného pomeru.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 8. 12. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Ako pracovať s deťmi s poruchami správania v MŠ

Poruchy správania u detí predškolského veku – ako ich odhaliť a ako s nimi pracovať.

Ranná diagnostika špecifických porúch správania a včasná intervencia majú zásadný význam pre ďalšiu prácu s dieťaťom aj jeho rodičmi. Pedagógovia materských škôl hrajú v tomto procese kľúčovú úlohu. Zoznámime vás s najčastejšími typmi porúch správania, objasníme vám symptomatológiu týchto porúch a kritériá pre ich diagnostiku. Získate aj praktické tipy, ako pracovať s deťmi so špeciálnymi potrebami v prostredí materskej školy.

Miesto: Online

Termín: Streda, 7. 12. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Verejné zákazky v prostredí školy

Kľúčové zmeny z hľadiska verejných nákupov v zmysle novely zákona o VO a ich dopad na školy.

Novela zákona o VO zaviedla rozsiahle zmeny v procese verejného obstarávania. Pre zákonné a efektívne verejné obstarávanie je nevyhnutné poznať právne predpisy a s tým súvisiacu prax v inštitúcii školy. Na webinári si vysvetlíme hlavné zmeny vo VO, ponúkneme prehľad najčastejších úskalí, vrátane ich riešení, špeciálne v prostredí školy.

Miesto: Online

Termín: Streda, 7. 12. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Aktuality pre verejné obstarávanie v roku 2023

Prehľad najdôležitejších legislatívnych zmien v kontexte novely zákona o VO a ich dosah na proces verejného obstarávania v praxi.

Novela zákona o VO výrazne zmenila doterajšie zaužívané postupy s cieľom zlepšovania procesov a podpory inovatívneho verejného obstarávania. Prinášame zhrnutie najdôležitejších zmien v zákone o VO, ktoré okrem iného zmenili samotné nákupné pravidlá, či zaviedli novú právnu úpravu postupu tzv. dotovaných osôb. Upozorníme aj na súvislosti, ktoré potrebuje poznať v súvislosti s novými zmenami.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 6. 12. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Zamestnávanie cudzincov v roku 2023

Ako sa nestratiť v problematike zamestnávania cudzích štátnych občanov.

Chyby v oblasti zamestnávania cudzincov môžu viesť k pokutám za nelegálne zamestnávanie, ale aj k trestnoprávnym následkom. Ukážeme vám preto najčastejšie chyby, ktorých sa dopúšťajú zamestnávatelia v tejto oblasti a predstavíme návody, ako sa im vyhnúť. Tiež si porovnáme abstraktné znenia zákonov s ich aplikáciou v praxi a na príkladoch vám predstavíme konkrétne riešenia problémov, s ktorými sa ako zamestnávatelia bežne stretávate.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 1. 12. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Hodnotenie pedagogických pracovníkov krok za krokom

Pre riaditeľov: ako úspešne a účelne zvládnuť neľahkú úlohu hodnotenia pedagógov.

Vedúci pracovník v školstve je povinný hodnotiť svojich podriadených. V prípade pedagogických pracovníkov ide o neľahkú úlohu, pretože kvalita ich práce je obťažne merateľná a hodnotenie býva často subjektívne. Poradíme vám, ako správne zostaviť pracovné náplne a ako na ich základe stanoviť využiteľné kritériá a hodnotiace nástroje tak, aby hodnotenie pracovníkov viedlo nie k frustrácii, ale ku zlepšovaniu kvality školy.  

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 1. 12. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Ako motivovať žiakov, aby sa viac naučili

Motivácia je základom pedagogiky. Ak ju učiteľ podceňuje, hrozí mu veľa trápenia so žiakmi a slabé výsledky.

Psychológia nás učí, že všetka aktivita človeka závisí na jeho motivácii. Motivácia žiakov preto musí byť súčasťou práce každého učiteľa, bez ohľadu na typ školy, vek žiakov, či vyučované predmety. Na našom kurze si osvojíte, čo sú kľúčové motivačné a demotivačné faktory a akými rôznymi spôsobmi môže učiteľ motivovať svojich žiakov, aby sa pre nich stalo učenie príťažlivou aktivitou.

Miesto: Online

Termín: 30. 11. 2022 - 1. 12. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Ročné hodnotenie zamestnancov efektívnejšie

Hodnotiaci pohovor ako nástroj na udržanie motivácie a lojality zamestnancov.

Nesprávne nastavený hodnotiaci systém môže znižovať angažovanosť a lojalitu zamestnancov. Často stačia drobné zmeny a zamestnanci sa znova cítia motivovaní k lepším výkonom. Získajte praktické tipy, ako v týchto ťažkých časoch maximálne zefektívniť vaše metódy hodnotenia zamestnancov tak, aby hrali vo váš prospech.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 1. 12. 2022

Viac tu

Hore