Všetky vzdelávacie akcie - Seminaria

Menu

Online seminár

Prebehlo

Pracovný čas a evidencia dochádzky v škole

Sprievodca nastavenia pracovného času v školstve u pedagogických a nepedagogických zamestnancov.

Riadenie pracovného času zamestnancov v školstve má svoje špecifiká definované legislatívou a tiež kultúrou, ktorá v školstve prevláda. Je potrebné rešpektovať legislatívne požiadavky a zároveň zohľadniť praktické dôsledky na chod školy. Navyše, evidencia pracovného času sa líši u pedagogických a nepedagogických pracovníkov. Na webinári vám ponúkneme odporúčania a množstvo príkladov z praxe.

Miesto: Online

Termín: Streda, 19. 10. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Spracovanie a úprava digitálnej fotografie pre potreby škôl

Ako na digitálne fotografie, aby zatraktívnili výučbu aj pre náročnú generáciu vašich žiakov a študentov.

Generácia dnešných žiakov je zvyknutá na vizuálne prvky a zaradenie fotodokumentácie do výučby ju môže veľmi zatraktívniť. Najväčším úskalím, s ktorým si ako fotograf musíte poradiť, je rýchlo a efektívne vybrať tú najlepšiu fotografiu, upraviť ju a zdieľať s ostatnými. V rámci seminára s využitím nástroja Zoner Photo Studio zistíte, ako si urobiť poriadok v získaných dátach a ako fotografiu upraviť do moderného a jedinečného vzhľadu. Dozviete sa, ako fotografie prezentovať a pohodlne zdieľať.

Miesto: Online

Termín: Streda, 19. 10. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Ako riešiť problémové dieťa v školskej družine

Prevencia a riešenie rizikového správania v školskej družine na úrovni školy i rodiny.

Prevencia rizikového správania žiakov v školskej družine je neoddeliteľnou súčasťou "Stratégie prevencie v škole" a "Minimálnych preventívnych programov". Na seminári si osvojíte rad poznatkov v oblasti primárnej prevencie a rizikového správania žiakov, ktoré následne budete schopní aplikovať vo svojej pedagogickej praxi pri budovaní bezpečnej klímy v školskej družine, riešení prejavov rizikového správania a spolupráce v rámci školy a s rodičmi.

Miesto: Online

Termín: Streda, 19. 10. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Ako sa vyhnúť chybám pri zverejňovaní zmlúv

Zverejňujte zmluvy správne, bez chýb a vyhnite sa zbytočným komplikáciám.

Zákonná povinnosť zverejňovania zmlúv v Centrálnom registri zmlúv môže na prvý pohľad pôsobiť jednoducho, no zahŕňa v sebe viacero úskalí. Tie môžu pri nesprávnom postupe spôsobiť nemalé problémy. Zistite s nami, aké sú najčastejšie chyby pri zverejňovaní zmlúv a aké riziká so sebou prinášajú. Na seminári sa dozviete ako sa im jednoducho vyhnúť. Zverejňujte zmluvy správne a bez sankcií.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 18. 10. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Ako hľadať zamestnancov na sociálnych sieťach

Efektívne hľadanie nových zamestnancov prostredníctvom sietí Facebook a LinkedIn.

Sociálne siete sú dnes samozrejmou súčasťou života ľudí bez ohľadu na ich kvalifikáciu, profesiu, osobné záujmy či spoločenské postavenie. To z nich robí ideálny priestor na hľadanie a oslovovanie nových zamestnancov. Poradíme vám, aké sociálne médiá sú pre recruitment najvhodnejšie a ako ich používať, aby ste oslovili a získali kandidátov, ktorých nutne potrebujete.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 18. 10. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Ako na výber zamestnancov z pohľadu GDPR

Získavanie, výber a nábor zamestnancov podlieha nielen pravidlám Zákonníka práce, ale aj GDPR. Viete, ktoré to sú?

Výber, nábor, prijímanie zamestnancov nevyhnutne zahŕňa dodržanie pravidiel, pretože sa pracuje s osobnými údajmi uchádzačov. Okrem zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce, postupy personalistov podliehajú aj pravidlám GDPR pri tomto procese. Na modelových príkladoch si ukážeme, čo je potrebné dodržiavať a vysvetlíme ako túto agendu vo svojich vnútorných procesov právne ošetriť

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 13. 10. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Ako sa pripraviť na daňovú kontrolu

Čo je potrebné vedieť pred a počas daňovej kontroly.

Daňová kontrola môže začať kedykoľvek, doručením obyčajného oznámenia alebo spísaním zápisnice o začatí daňovej kontroly. Následne sa spustí časovo náročný proces členený do niekoľkých štádií. Ako sa na kontrolu pripraviť a nestratiť sa v jej priebehu? Čo nepodceniť a čoho sa domáhať počas daňovej kontroly? Nielen na tieto otázky odpovie praktický webinár.

Miesto: Online

Termín: Streda, 12. 10. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Ako pripraviť žiadosti o eurofondy so zameraním na školy

Získajte know-how ako pripraviť kvalitný projekt a aktuálne informácie o novom Programovom období 2021-2027.

Prvé výzvy z operačného programu Slovensko na roky 2021-2027 ešte neboli vyhlásené, ale výzvy pre školy z Plánu obnovy sú už otvorené. Preto je dôležité začať pripravovať kvalitné žiadosti. Ak chcete čerpať finančné prostriedky z eurofondov pre vašu školu a neviete ako na to, tento webinár je práve pre vás. Ponúkame vám aktuálne informácie a skúsená projektová manažérka vám poradí, aby ste uspeli.

Miesto: Online

Termín: Streda, 12. 10. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Problémy rozpočtových vzťahov subjektov štátnej správy a územnej samosprávy

Špecifiká rozpočtových vzťahov a ich odraz v účtovníctve a účtovnej závierke.

Súčasný systém rozpočtového hospodárenia a účtovníctva verejného sektora sa zmenil, aby zodpovedal zákonným podmienkam v EÚ. Je preto nutné ovládať všetky predpisy a súvislosti s tým spojené. Na webinári si vysvetlíme pravidlá a špecifiká rozpočtových vzťahov a poukážeme na vzájomnú prepojenosť rozpočtovníctva a účtovníctva v súčasných podmienkach a ich odraz v účtovnej závierke.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 11. 10. 2022

Viac tu

Online kurz

Prebehlo

Expert riadenia skladu

Profesionálne riadenie materiálových a informačných tokov v sklade je dnes zásadnou konkurenčnou výhodou.

Riadenie skladu zásadne ovplyvňuje nielen náklady spoločnosti, ale predovšetkým spokojnosť zákazníka a tým aj celkovú výkonnosť a efektívnosť firmy. Riadenie skladu však nie je len o príjme a výdaji, ale predovšetkým o správnom označovaní tovaru, adresovaní jednotlivých položiek, dynamickom paletovom systéme, o vhodnom použití WMS, cyklických inventúrach a každodennom plánovaní požiadavkou a zdrojov. Naučte sa optimálne riadiť a kontrolovať sklad tak, ako sa osvedčuje v praxi u tých najlepších.

Miesto: Online

Termín: 5. 10. 2022 - 7. 10. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

GDPR, autorské práva a podpisy pri zverejňovaní zmlúv  

Získajte odpovede na najčastejšie otázky súvisiace so zverejňovaním zmlúv.

Súčasťou organizácií verejnej správy je riadne zverejňovanie zmlúv prostredníctvom Centrálneho registra zmlúv. Avšak z regúl vyplýva množstvo otázok, ktorú sú nejasné a pri ktorých dochádza k častým omylom. Na webinári sa dozviete ako správne, zákonne a úplne zverejňovať zmluvy s ohľadom na ochranu osobných údajov, autorských práv či právom chránených záujmov.  

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 6. 10. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Pracovné úrazy a choroby z povolania z pohľadu inšpekcie práce

Prehľad o povinnostiach a možnostiach zamestnávateľa pri riešení pracovných úrazov a chorôb z povolania.

Na Slovensku vznikne ročne takmer 8000 registrovaných pracovných úrazov. Akékoľvek opomenutie, či pochybenie na strane zamestnávateľa môže mať vážne dopady. Seminár poskytne ucelený prehľad nielen o povinnostiach a postupoch pri vzniku pracovného úrazu, ale aj o možnostiach v oblasti prevencie pracovnej úrazovosti a vzniku chorôb z povolania.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 6. 10. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Ako učiť matematiku na základnej škole pútavo

Gram praxe je viac ako tona teórie. Alebo 30 naj tipov na oživenie hodín matematiky.

Aj tým najskúsenejším pedagógom sa môže stať, že sa do ich hodín začne vkrádať nuda. Niekomu zaspávajú deti na hodinách geometrie, iný učiteľ márne vysvetľuje zlomky. Poďme to spoločne zmeniť. Uvidíte, že učiť matematiku pútavo nemusí byť vôbec náročné.

Miesto: Online

Termín: Streda, 5. 10. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Kontrolná a hospitačná činnosť v škole

Ako pripraviť a efektívne viesť kontrolnú a hospitačnú činnosť v praxi.

Kontrolná a hospitačná činnosť je nielen povinnosťou riaditeľa školy vyplývajúca z legislatívy, ale aj dôležitým nástrojom riadenia. Ak nie je robená správne, citlivo a konštruktívne, môže sa zmeniť na neželanú aktivitu. Na webinári si povieme ako si správne nastaviť kontrolnú a hospitačnú činnosť, aby ste zlepšili atmosféru v škole, či vzťahy na pracovisku.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 4. 10. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok v podvojnom účtovníctve

Všetko dôležité o štruktúre, klasifikácii, ocenení, odpisovaní a účtovaní dlhodobého majetku v podvojnom účtovníctve.

Dlhodobý majetok má najväčšiu početnosť foriem a jeho evidencia patrí medzi zásadné oblasti. Poznáte osobitosti dlhodobého nehmotného majetku, ako účtujeme náklady na vývoj alebo aký goodwill môže byť v účtovníctve podnikateľa? Aplikujete správne reálnu hodnotu a iné spôsoby oceňovania v súlade so zákonom o účtovníctve? Prejdeme si všetky podstatné ustanovenia zákona a postupov účtovania súvisiace s oblasťou dlhodobého majetku a na praktických príkladoch si ukážeme čomu sa vyhnúť.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 29. 9. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Hygienické opatrenia v ZŠ a MŠ

Aktuálne hygienické opatrenia na školách, ako ich správne nastaviť a dodržiavať.

Ochrana zdravia v školách sa za posledné dva roky sústredila predovšetkým na protipandemické opatrenia súvisiace s COVID-19. Naznačíme, aké budú opatrenia v nasledujúcich mesiacoch, ale zároveň poukážeme na komplexnosť ochrany zdravia detí v školách a postupne si vysvetlíme všetky oblasti, ktorých sa to týka. Pridáme praktické skúsenosti z praxe, aby ste vedeli ako postupovať v jednotlivých prípadoch.

Miesto: Online

Termín: Streda, 28. 9. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Efektívne využitie Excelu v účtovnej praxi

Účtovníci a Excel patrí neodmysliteľne k sebe. Zoznámte sa s užitočnými nástrojmi pre vašu každodennú prax.

Ako vybrať v Excele z ponúkaných funkcií a výpočtov tie najužitočnejšie pre vašu účtovnú a ekonomickú prax? Zoznámime vás s rôznymi typmi účtovných a ekonomických výpočtov, poradíme, ako spracovávať a vyhodnocovať veľké objemy dát, ako ich analyzovať a tvoriť sofistikované štruktúrované prehľady a modely, ktoré ocení vedenie vašej organizácie.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 27. 9. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Archivácia podnikovej dokumentácie vo väzbe na GDPR

Životný cyklus dokumentácie vo firmách vo svetle nariadenia o ochrane osobných údajov GDPR.

V každej spoločnosti prebieha tok informácií a spracúvanie rôznych typov dokumentov, či už ide o zmluvy, faktúry, osobné spisy zamestnancov a pod. V rámci nich dochádza k spracúvaniu osobných údajov a je veľmi dôležité sa vyznať v požiadavkách na uchovávanie, ako aj bezpečnosť archivácie vo vašej spoločnosti. Objasníme vám, ako postupovať, aby ste zaistili ochranu svojej činnosti a zároveň boli v súlade s legislatívou.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 27. 9. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Kyberšikana v internetovom svete žiakov a študentov

Nevhodné správanie na internete ohrozuje najmä deti –  chráňte ich pred tým, aby sa stali obeťami šikanovania.

O kyberšikane má mnoho ľudí chybnú predstavu. Bežným javom sa stáva zdieľanie „zábavných“ videí so zraňujúcim obsahom, ale aj ďalšie formy šikany, ktoré si deti často ani neuvedomujú. Základom je preto vedieť, čo kyberšikana je, ako jej možno predchádzať, ale aj to, ako riešiť problémové situácie. Na našom seminári vám ukážeme, ako na to.

Miesto: Online

Termín: 21. 9. 2022 - 22. 9. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Povinnosti obce pri nakladaní s odpadmi a príklady z praxe

Nová odpadová legislatíva a praktické skúsenosti obcí so znižovaním produkcie odpadov.

Zákon o odpadoch stále prináša zmeny a ukladá nové povinnosti pre obce. Je preto náročné sa v tom množstve informácií vyznať a vedieť ako v jednotlivých prípadoch postupovať. Na webinári vám prinesieme ucelené informácie, čo všetko potrebujete vedieť, aby ste postupovali v súlade so zákonom.

Miesto: Online

Termín: Streda, 21. 9. 2022

Viac tu

Hore