Všetky vzdelávacie akcie - Seminaria

Menu

Online seminár

Prebehlo

Daňové novinky pre rok 2023

Zhrnutie hlavných daňových zmien účinných od 1. januára 2023 a 1. januára 2024

Ministerstvo financií SR prichádza opätovne ku koncu roka s významnými zmenami v oblasti daní. Tieto zmeny sa týkajú transferového oceňovania, dane z príjmov, zákona o účtovníctve, DPH, Daňového poriadku, spotrebných daní a miestnych daní. Ponúkame vám užitočný prehľad aktuálnych aj pripravovaných zmien vrátane ich dopadov do vašej praxe.

Miesto: Online

Termín: Pondelok, 12. 12. 2022

Viac tu

Online kurz

Prebehlo

Manažér výroby - plánovanie, organizácia, riadenie

Mať celý výrobný proces v každom okamihu pevne pod kontrolou a pritom byť schopný flexibilných zásahov - to je výzva.

Efektívne plánovať a riadiť výrobu patrí k najnáročnejším činnostiam vo výrobnej firme. Požiadavky zákazníkov sa stále viac individualizujú a nároky na presnosť dodávok v excelentnej kvalite v dojednanom čase narastajú. To všetko platí dvojnásobne v dobe krízy, ktorá si žiada ťažko predstaviteľné zmeny. Novým výzvam možno čeliť ovládnutím osvedčených aj nových metód a nástrojov, ktoré sa v rámci tohto kurzu naučíte používať, pre zvýšenie efektivity a spoľahlivosti vašej výroby.

Miesto: Online

Termín: 3. 11. 2022 - 9. 12. 2022

Viac tu

Online kurz

Prebehlo

Vedúci údržby

Zanedbanie údržby je ako „lacná pôžička na drahú opravu“.

Nerešpektovanie zásad údržby a metód technickej diagnostiky vedie k výrazným ekonomickým a energetickým stratám, výpadkom výroby a zbytočnému opotrebovaniu zariadení. Správna aplikácia údržbárskych systémov je dôležitá pre každý zdravý priemyselný podnik a prináša so sebou mnoho výhod. Na kurze si ujasníme najčastejšie úskalia a chyby z praxe a nájdeme veľa inteligentných riešení.

Miesto: Online

Termín: 7. 12. 2022 - 9. 12. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Skončenie pracovného pomeru v roku 2023

Ako sa vyhnúť pochybeniam pri skončení pracovného pomeru so zamestnancom.

Skončenie pracovného pomeru so zamestnancom má svoje pravidlá a špecifiká. Ak sa nezvládne, môže mať za následok finančnú, reputačnú aj súdnu dohru, ktorému sa dá v mnohých prípadoch vyhnúť. Na webinári si preto povieme, čo je potrebné dodržiavať, aké zmeny nastali vplyvom novej Novely zákonníka práce. A tiež sa budeme venovať najčastejším chybám zo strany zamestnávateľov pri skončení pracovného pomeru.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 8. 12. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Ako pracovať s deťmi s poruchami správania v MŠ

Poruchy správania u detí predškolského veku – ako ich odhaliť a ako s nimi pracovať.

Ranná diagnostika špecifických porúch správania a včasná intervencia majú zásadný význam pre ďalšiu prácu s dieťaťom aj jeho rodičmi. Pedagógovia materských škôl hrajú v tomto procese kľúčovú úlohu. Zoznámime vás s najčastejšími typmi porúch správania, objasníme vám symptomatológiu týchto porúch a kritériá pre ich diagnostiku. Získate aj praktické tipy, ako pracovať s deťmi so špeciálnymi potrebami v prostredí materskej školy.

Miesto: Online

Termín: Streda, 7. 12. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Verejné zákazky v prostredí školy

Kľúčové zmeny z hľadiska verejných nákupov v zmysle novely zákona o VO a ich dopad na školy.

Novela zákona o VO zaviedla rozsiahle zmeny v procese verejného obstarávania. Pre zákonné a efektívne verejné obstarávanie je nevyhnutné poznať právne predpisy a s tým súvisiacu prax v inštitúcii školy. Na webinári si vysvetlíme hlavné zmeny vo VO, ponúkneme prehľad najčastejších úskalí, vrátane ich riešení, špeciálne v prostredí školy.

Miesto: Online

Termín: Streda, 7. 12. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Aktuality pre verejné obstarávanie v roku 2023

Prehľad najdôležitejších legislatívnych zmien v kontexte novely zákona o VO a ich dosah na proces verejného obstarávania v praxi.

Novela zákona o VO výrazne zmenila doterajšie zaužívané postupy s cieľom zlepšovania procesov a podpory inovatívneho verejného obstarávania. Prinášame zhrnutie najdôležitejších zmien v zákone o VO, ktoré okrem iného zmenili samotné nákupné pravidlá, či zaviedli novú právnu úpravu postupu tzv. dotovaných osôb. Upozorníme aj na súvislosti, ktoré potrebuje poznať v súvislosti s novými zmenami.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 6. 12. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Zamestnávanie cudzincov v roku 2023

Ako sa nestratiť v problematike zamestnávania cudzích štátnych občanov.

Chyby v oblasti zamestnávania cudzincov môžu viesť k pokutám za nelegálne zamestnávanie, ale aj k trestnoprávnym následkom. Ukážeme vám preto najčastejšie chyby, ktorých sa dopúšťajú zamestnávatelia v tejto oblasti a predstavíme návody, ako sa im vyhnúť. Tiež si porovnáme abstraktné znenia zákonov s ich aplikáciou v praxi a na príkladoch vám predstavíme konkrétne riešenia problémov, s ktorými sa ako zamestnávatelia bežne stretávate.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 1. 12. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Hodnotenie pedagogických pracovníkov krok za krokom

Pre riaditeľov: ako úspešne a účelne zvládnuť neľahkú úlohu hodnotenia pedagógov.

Vedúci pracovník v školstve je povinný hodnotiť svojich podriadených. V prípade pedagogických pracovníkov ide o neľahkú úlohu, pretože kvalita ich práce je obťažne merateľná a hodnotenie býva často subjektívne. Poradíme vám, ako správne zostaviť pracovné náplne a ako na ich základe stanoviť využiteľné kritériá a hodnotiace nástroje tak, aby hodnotenie pracovníkov viedlo nie k frustrácii, ale ku zlepšovaniu kvality školy.  

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 1. 12. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Ako motivovať žiakov, aby sa viac naučili

Motivácia je základom pedagogiky. Ak ju učiteľ podceňuje, hrozí mu veľa trápenia so žiakmi a slabé výsledky.

Psychológia nás učí, že všetka aktivita človeka závisí na jeho motivácii. Motivácia žiakov preto musí byť súčasťou práce každého učiteľa, bez ohľadu na typ školy, vek žiakov, či vyučované predmety. Na našom kurze si osvojíte, čo sú kľúčové motivačné a demotivačné faktory a akými rôznymi spôsobmi môže učiteľ motivovať svojich žiakov, aby sa pre nich stalo učenie príťažlivou aktivitou.

Miesto: Online

Termín: 30. 11. 2022 - 1. 12. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Ročné hodnotenie zamestnancov efektívnejšie

Hodnotiaci pohovor ako nástroj na udržanie motivácie a lojality zamestnancov.

Nesprávne nastavený hodnotiaci systém môže znižovať angažovanosť a lojalitu zamestnancov. Často stačia drobné zmeny a zamestnanci sa znova cítia motivovaní k lepším výkonom. Získajte praktické tipy, ako v týchto ťažkých časoch maximálne zefektívniť vaše metódy hodnotenia zamestnancov tak, aby hrali vo váš prospech.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 1. 12. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Kybernetické hrozby 2022 – ako sa brániť

Koncepcia modernej IT bezpečnosti v zmysle Zero Trust modelu.

Rastúci trend kybernetických útokov nás núti prehodnotiť technologické zabezpečenie infraštruktúry a jej dát v každé organizácii. Pri rôznorodosti aktuálnych hrozieb, tlaku na znižovanie nákladov, nedostatku IT bezpečnostného personálu, nie je priestor plytvať zdrojmi. Je preto nutnosťou, aby rozhodnutia a nastavenie kybernetickej bezpečnosti boli riadené koncepčne a strategicky. Na webinári vám povie expert, ako na to.

Miesto: Online

Termín: Streda, 30. 11. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Spolupráca triedneho učiteľa a vychovávateľa školskej družiny

Ako nastaviť efektívnu komunikáciu medzi triednym učiteľom a vychovávateľom ŠD.

Podľa štatistík MŠ SR navštevuje po určité obdobie školskú družinu takmer 60 % žiakov prvého stupňa. Spolu s triednym učiteľom je tak vychovávateľ školskej družiny osobou, ktorá v rámci školy na dieťa najviac pôsobí a formuje jeho osobnosť. Pre úspešné napĺňanie cieľov vzdelávania najmä v oblasti kľúčových kompetencií a prevencie je dôležité, aby obaja pedagógovia vzájomne komunikovali a spolupracovali.

Miesto: Online

Termín: Streda, 30. 11. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej moci

Ako obmedziť riziko zodpovednosti za škodu pri výkone verenej moci.

Zamestnanci poverení zákonom na výkon verejnej moci majú právomoc rozhodovať, no zároveň nesú za prijaté rozhodnutia zodpovednosť. Pri výkone verejnej moci býva často príčinou vzniknutej škody nezákonné rozhodnutie alebo nesprávny úradný postup orgánu verenej moci. Na webinári si túto problematiku vysvetlíme, aby ste dokázali znížiť riziko nezákonného alebo nesprávneho postupu na minimum.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 29. 11. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Autoevalvácia školy – praktické postupy

Ako zaviesť funkčné interné hodnotenie kvality školy.

Štátna školská inšpekcia aktuálne zaradila medzi hodnotiace kritériá aj to, či škola realizuje sebahodnotiace procesy. Pokiaľ sú tieto procesy len formálne a neodborné, môžu mať negatívny dopad na klímu školy a jej obraz na verejnosti. Autoevalvácia má za úlohu primárne zlepšovať kvalitu školy pomocou efektívnych metód a nástrojov. Na webinári vám ukážeme, ako ju prakticky zvládnuť krok za krokom.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 24. 11. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Školská jedáleň - kreatívne

Zorientujte sa v normách a metodike a bude sa vám variť ľahšie a s úsmevom.

Neviete ako správne nakombinovať jedlá tak, aby boli chutné, vyvážené a ľahko pripraviteľné? Ako prispôsobiť jedálny lístok sezónne a ako nájsť kombinácie, ktoré sú pre deti zaujímavé a zároveň rentabilné pre vašu prevádzku? Pomôžeme vám s nastavením jedálneho lístku a spoznáte kreatívne tipy a triky zo školskej jedálne.

Miesto: Online

Termín: 23. 11. 2022 - 24. 11. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Ako viesť robotnícke kolektívy – zručnosti pre majstrov

Overené nástroje pre efektívne riadenie a motiváciu pracovníkov s limitovaným stupňom vzdelania.

Robotnícke kolektívy sa vyznačujú fluktuáciou, bojujú s nedostatkom pracovnej disciplíny a motivácie. Na majstrov sú pritom kladené vysoké nároky – od odbornej zdatnosti cez empatiu k individuálnym možnostiam podriadených až po lídrovské schopnosti viesť a dosahovať stanovené ciele na svojom úseku. Majstri sú preto dôležitými manažérmi a potrebujú špecifický druh manažérskych zručností.

Miesto: Online

Termín: Štvrtok, 24. 11. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Ako na obaly a odpady v roku 2023

Povinnosti a zmeny v oblasti obalového a odpadového hospodárstva podľa aktuálnej legislatívy.

Základné zákonné povinnosti v oblasti odpadov nie sú žiadnou novinkou. Odpadová legislatíva sa však neustále  mení a prináša nové povinnosti. Poskytneme vám podrobné a praktické informácie o aktuálnej legislatíve v oblasti obalového a odpadového hospodárstva, aby ste neriskovali zbytočné pokuty. A aby vaša organizácia bola skutočne „enviro-friendly“.

Miesto: Online

Termín: Utorok, 22. 11. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Ako vyjednávať o cene v nákupe

Budovať dlhodobé vzťahy s dodávateľmi, a pritom získať výhodné ceny – ako to skĺbiť?

Každý nákupca sa usiluje dlhodobo o to, aby ceny dodávateľov rástli čo najmenej a kvalita dodávok stúpala. Kľúčom je efektívne vyjednávanie o cene, ktoré je v súčasnej dobe narušených dodávateľských reťazcov veľmi náročné. Napriek tomu existujú stále platné pravidlá, s ktorými môžete dosiahnuť udržateľné ceny i spoľahlivé dodacie podmienky a tým pozitívne ovplyvniť váš cashflow. Na tieto pravidlá a metódy sa zameriame na našom seminári.

Miesto: Online

Termín: Streda, 16. 11. 2022

Viac tu

Online seminár

Prebehlo

Ekonomické činnosti v škole

Sprievodca manažmentom ekonomických a administratívnych činností školy a školských zariadení.

Ekonomické a administratívne činnosti v školstve majú svoje špecifiká definované legislatívou, ale aj kultúrou, ktorá na školách prevláda. Nie je ľahké aplikovať tieto špecifiká v praxi tak, aby sa predišlo zbytočným problémom a porušeniam legislatívy. Na webinári vám preto ponúkneme praktické odporúčania a príklady z praxe, aby ste získali know-how ako na riadenie ekonomických a administratívnych činností na školách.

Miesto: Online

Termín: Streda, 16. 11. 2022

Viac tu

Hore